Плани-практичних-адмі.судочинство-Янюк-Н.В..doc

This preview shows page 1 - 4 out of 22 pages.

Міністерство освіти і наукиЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаЮридичний факультетЗатверджено на засіданні кафедриадміністративного та фінансового прававід « » ___________2016 р.протокол № _____Завідувач кафедри проф., Кобилецький М.М.«АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО»Плани практичних занять по спецкурсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»(гр.5АМ) Склала:доц..Янюк Н.В.Львів – 2016
2ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, МОДЕЛІ (ТИПИ) АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ1. Поняття адміністративної юстиції. 2. Основні моделі адміністративної юстиції: загальна характеристика. Адміністративна (французька) модель. Загально-судова модель. “Квазісудова” (англо-американська, англосаксонська) модель. Адміністративно-судова (німецька) модель адміністративної юстиції. 3.Становлення адміністративної юстиції в Україні. Основні етапи становлення. Пропонована тема реферату:1. Історія формування адміністративних судів в Україні.Контрольні запитання:1.Як співвідносяться поняття «адміністративна юстиція» та «адміністративне судочинство»?2.Які основні моделі адміністративної юстиції існують в світі? 3. Які ознаки характерні для адміністративно-судової моделі? В чому переваги адміністративно-судової моделі для України?Завдання:Заповніть таблицюХарактерні ознаки адміністративної юстиціїМодель (тип) адміністративної юстиціїОсновні ланкиадміністративноїюстиції:адміністративнітрибунали,апеляційніадміністративні суди, касаційна інстанція –Державна радаОсновні ланки адміністративної юстиції: окружніадміністративні суди, апеляційні адміністративнісуди, Вищий адміністративний судОсновні ланкиадміністративноїюстиції:адміністративні трибунали, загальні суди Основні ланки адміністративної юстиції: загальнісуди (або- арбітражні суди)Законодавство і спеціальна література:1.Конституція України. – К., 2015.2.Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005р. (зі змінами). – К., 2016.3.Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / Зазаг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007. 4.Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. (зі змінами).5.Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008. «Про практикузастосування адмін.судами окремих положень КАС України під час розглядуадміністративних справ»6.Адміністративне судочинство України: підручник / за заг. ред. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер,2009.7.Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/.– К.: Прецедент, 2007. – 531с.8.Адміністративний процес: загальна частина (ФРН, України) /Манн Т., Мельник Р., БевзенкоВ., Комзюк А../: Науково-практичний посібник. (за аг. ред.. Бевзенка В.). – К., 2013.9.Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А.Шматовой. – М.: Спартак, 2003.10. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядникиІ.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.
311. Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу та Кодексуадміністративного судочинства / Тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції (25-26 січня 2007р.). – Харків, 2007.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture