HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - PENGURUSAN SUMBER MANUSIA(BBPB 2103 FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA(BBPB 2103 SEMESTER JAN 2018

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - PENGURUSAN SUMBER...

This preview shows page 1 - 16 out of 70 pages.

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) SEMESTER JAN 2018 BBPB 2103
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) PENGURUSAN SUMBER MANUSIA NO. MATRIKULASI :
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) NO. KAD PENGENALAN : NO. TELEFON : E-MEL : PUSAT PEMBELAJARAN :
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) PENGHARGAAN
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) Alhamdulillah hirrabbil’alamin, saya merafakkan sepenuh kesyukuran ke hadratilahi dengan limpah dan kurniaNya, dapat saya menyelesaikan tugasan ini dengan penuh jayanya. Saya menjulang sepenuh penghargaan kepada Puan Dayang Sofia bt Hj. Bohan Pensyarah Mata pelajaran Pengurusan Sumber Manusia (BBPB103), di
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) atas kesudian beliau mengajar saya Secara ayas talian. Beliau juga banyak membantu saya sepanjang proses menyiapkan tugasan ini berlaku. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak membantu saya secara langsung atau tidak langsung sepanjang proses merealisasikan tugasan ini berjalan. Pelbagai ilmu yang dapat saya rungkai sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini, begitulah dominannya peranan mahasiswa di negara ini untuk merungkai pelbagai ilmu di muka bumi ini.
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) Pada dewasa kini, pelbagai pembangunan dari segenap sudut begitu pesat terbina, begitulah juga pembangunan dalam bidang kerjaya. Justeru itu haruslah mahasiswa ini tergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat. Sebelum saya mengundur diri terimalah serangkap mutiara kata dari saya sebagai renung-renungan bersama. "Kesusahan tidak semuanya seksaan dan yang paling pahit itu bukan semuanya racun. Tetapi adakalanya lebih berguna daripada kesenangan yang terus-menerus"
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103)
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) ISI KANDUNGAN Bil Tajuk Muka surat 1. Muka Depan 1 2. Penghargaan 2 3. Isi Kandungan 3 4. Pengenalan 4-7
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) 5. Perubahan Enokomi Mempengaruhi Pengurusan Sumber Manusia 7-11 6. Perubahan Teknologi Mempengaruhi Pengurusan Sumber Manusia 11-14 7. Cadangan Menangani Perubahan Ekonomi dan Teknologi 14-17 8. Kesimpulan 18-19 9. Rujukan 20-22
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103)
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103)
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) 1.0 PENGENALAN Pengurusan merupakan perkara yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Tanpa pengurusan yang cekap proses pengeluaran tidak dapat berjalan dengan baik dan kehidupan manausia tidak akan sempurna. Bagi mengurus sebuah organisasi, seorang pemimpin perlu memahami terlebih dahulu maksud pentadbiran dan pengurusan.
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BBPB 2103) Menurut Stoner (1984), Pengurusan adalah proses merancang, memimpin, mengelola dan juga menggunakan sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan. Campbell (1983) menjelaskan proses pentadbiran adalah bagaimana ahli sesebuah organisasi membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk mencapai matlamat tersebut. Menurut Bohlander et al (2001), pengurusan sumber bermaksud penggabungan semua tenaga kerja untuk mencapai matlamat bersama. Vencevich (2001) mentakrifkan pengurusan manusia adalah

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture