PPPPPPPTTTTT

PPPPPPPTTTTT - Oh, ni hen xiao. SLIDE 5 Mingtian shi ji yue...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SLIDE 1 Ni hao! Ni hao! Qing wen ni gui xing? Wo xing nie, ni ne? Wo xing tai. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao kai hao. Ni ne? Wo jiao tian hui. Zhe zhang zhaopian shi ni de ma? Shi, zhe zhang zhao pian shi wo de. Ni you gege haishi jiejie? Wo you yi ge gege. Wo meiyou jiejie. Ni ne? Wo dou you. Ni jia you ji kou ren? SLIDE 2 Wo jia you wu kou ren. Zhe shi wo po2po, baba, mama, gege, he wo . Zhe ge dan4 gao1 shi sheide? Zhe ge dan4 gao1 shi wo gege. Shi ma?! zhe ge dan4 gao1 shi ni gege?! AH! Bu shi! Zhe ge dan gao shi wo gege de. Shi ta de shengri. Ni jia you ji kou ren? SLIDE 3 Wo jia ye you wu kou ren. Zhe shi wo, baba, mama, gege he wo. Wo you yi ge jiejie, dan shi ta yi jin qu shi le. SLIDE 4 Na ge ren shi ni (de) haizi ma? Bu shi! Wo mei you haizi! Na ge ren shi wo!
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Oh, ni hen xiao. SLIDE 5 Mingtian shi ji yue ji hao? *Mingtian shi 2010 erlingyiling nian(NEEian?) shiyiyue erhao xingqier. AH! Wo de lao shi mingtian xiang chi pin guo (my teacher wants to eat an apple tomorrow) Wo yao4 gei3 ta1 mai3 yi4 ke pin guo. (I want to buy her an apple) SLIDE 6 Ni mingtian wanshang mang bu mang? Wo mingtian wanshang bu mang. Wo mingtian wanshang qing ni chi wan fan. Tai hao le! Xie xie. Ni xihuan chi meiguo cai, zhongguo cai, haishi riben cai? Wo xihuan chi(tsuh) meiguo cai, zhongguo cai, hai xihuan chi riben cai. Wo men mingtian wanshang ba dian ban chi riben cai. Hao, mingtian wanshang ba1 dian ban1 jian. Renshi ni hen gaoxing! Renshi ni hen gaoxing! Zaijian!...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course CHN 1 taught by Professor Chang,c during the Spring '08 term at UC Davis.

Ask a homework question - tutors are online