skit #1 dialogue cheatsheet

skit #1 dialogue cheatsheet - Zhe ge cake shi sheide? (cake...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ni hao! Ni hao! Qing wen ni gui xing? Wo xing tai, ni ne? Wo xing nie. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao kai hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao tian hui. Ni shi xuesheng? Wo bu shi xuesheng, wo shi da xuesheng. Ni you gege haishi jiejie? Wo dou you gege he jiejie. Ni ne? Wo you yi ge gege. Wo meiyou jiejie. Na ge ren shi ni haizi ma? Mei you! Wo mei you de haizi! Na ge ren shi wo! Zhe shi shei? Zhe shi wo mama. [is that picture yours? >>>use ZHANG] [yeah, that picture is mine]
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Zhe ge cake shi sheide? (cake = dan4 gao1) Zhe ge cake shi wo gege. zhen da (really?) ?! zhe ge cake shi ni gege?! AH! Bu shi! Zhe ge cake shi wo gege de. Ta de shengri. Ni de shengri shi ji yue ji hao? Wo de shengri shi ___________________ Ni jia you ji kou ren? Lai lai lai, zhe shi wo de zhaopian. Yi, er, san, si, wu. Wo jia you wu kou ren. Ni jia you ji kou ren? Renshi ni hen gaoxing! Renshi ni hen gaoxing!...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course CHN 1 taught by Professor Chang,c during the Spring '08 term at UC Davis.

Ask a homework question - tutors are online