skit 1 script

skit 1 script - Oh ni hen xiao Zhe zhi gou shi sheide Zhe...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ni hao! Ni hao! Qing wen ni gui xing? Wo xing tai, ni ne? Wo xing nie. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao kai hao. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao tian hui. Zhe zhang zhaopian shi ni de ma? Shi, zhe zhang zhao pian shi wo de. Ni jia you ji kou ren? Wo jia you wu kou ren. Ni jia you ji kou ren? Wo jia ye you wu kou ren. Ni you gege haishi jiejie? Wo dou you gege he jiejie. Ni ne? Wo you yi ge gege. Wo meiyou jiejie. Zhe ge cake shi sheide? (cake = dan4 gao1) Zhe ge cake shi wo gege. zhen da (really?) ?! zhe ge cake shi ni gege?! AH! Bu shi! Zhe ge cake shi wo gege de. Ta de shengri. Na ge ren shi ni haizi ma? Mei you! Wo mei you de haizi! Na ge ren shi wo!
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Oh, ni hen xiao. Zhe zhi gou shi sheide? Zhe zhi gou shi wo de. Mingtian shi ji yue ji hao? Mingtian shi 2010 nian shiyiyue erhao xingqier. Ni mingtian wanshang mang bu mang? Wo mingtian wanshang bu mang. Wo mingtian wanshang qing ni chi wan fan. Tai hao le! Ni xihuan chi meiguo cai, zhongguo cai, haishi riben cai? Wo xihuan chi meiguo cai, zhongguo cai, hai xihuan chi riben cai. Wo men mingtian wanshang ba dian ban chi riben wan fan. Hao, mingtian wanshang ba dian ban jian. Renshi ni hen gaoxing! Renshi ni hen gaoxing! Zaijian!...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course CHN 1 taught by Professor Chang,c during the Spring '08 term at UC Davis.

Ask a homework question - tutors are online