доц.-Янюк-Н.В.-к.ю.н.-Хлібороб-Н.Є.-Робоча-програма_Інформаційне-право.doc

This preview shows page 1 - 5 out of 18 pages.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра адміністративного та фінансового права «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М.В. ________________________ «___» _____________ 2012 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» спеціальність 8.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Адміністративно-правова» юридичний факультет Львів - 2012
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне право України» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2012 р. – 11 с. РОЗРОБНИКИ: Янюк Наталія Володимирівна, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук. Хлібороб Наталія Євгенівна, асистент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка. Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Протокол від «29» серпня 2012 року № 1) Завідувач кафедри адміністративного та фінансового права __________________ І.Б. Заверуха «___» __________ 2012 року Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») Протокол від «____» ________________2012 року № ___ «__»_______2012 року Голова _______________ д.ю.н. А.М. Бойко Янюк Н.В., 2012 рік Хлібороб Н.Є., 2012 рік 2
1. Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Інформаційне право України”) Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання Кількість кредитів, – 1 Галузь знань 0304 Право (шифр, назва) за вибором студента Модулів – 1 Напрям 8.060101 (шифр, назва) Рік підготовки: Змістових модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування) 5-й 6-й Курсова робота Семестр Загальна кількість годин - 36 9-й 11-й Лекції Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 4 Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр 18 год. 8 год. Практичні, семінарські 18 год. __ год. Самостійна робота 72 год. __ год. ІНДЗ: Вид контролю: залік Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання – 1:2 для заочної форми навчання – 1:8 3
2. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета : комплексна підготовка правників з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у галузі інформаційного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозахисту й правозастосування, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів особи у інформаційно-правовій сфері.. Завдання: 1) ознайомити правників із міжнародно-правовими стандартами в інформаційно-правовій сфері;

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture