доц.-Школик-А.М.-Програма-курсу-Порівняльне-адміністративне-право_Програма-спецкурсу_16 (1).doc

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

ПОРІВНЯЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПредметом вивчення навчальної дисципліни є законодавство, якерегулює відносини щодо організації та функціонування публічноїадміністрації та контролю за нею у розвинутих демократичних державах таУкраїні.Метоювикладаннянавчальноїдисципліни«Порівняльнеадміністративне право» є вільне орієнтування студентів в основних підходахдо правового регулювання організації та функціонування публічноїадміністрації за кордоном, а також здатність критично осмислювати тазастосовувати набуті знання на публічній службі у майбутньому. Основнимизавданнямививченнядисципліни«Порівняльнеадміністративне право» є: –подання студентам базових знань теорії публічної адміністрації таадміністративного законодавства розвинутих зарубіжних держав;–розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи призакріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріпленнянавиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати: базові концепції з зарубіжних доктрин публічної адміністрації таадміністративного права;зміст та форм діяльності органів публічної адміністрації усіх рівнів;основи правового регулювання процедур діяльності органів публічноїадміністрації, і, в першу чергу, у їх взаємовідносинах з громадянами таюридичними особами недержавної форми власності;види та зміст контролю за діяльністю органів публічної адміністрації вміти: -аналізувати організацію та функціонування системи органів публічноїадміністрації у провідних зарубіжних країнах;
-визначати доцільність застосування в Україні досвіду окремих державщодо правового забезпечення діяльності публічної адміністрації таконтролю за нею. Зміст програми за темами:Тема 1. Публічна адміністрація і адміністративне правоРоль методу правового порівняння для науки адміністративного права.Публічна адміністрація як ключове поняття в зарубіжномуадміністративному праві. Обґрунтування доцільності його застосування увітчизняній адміністративно-правовій доктрині та адміністративномузаконодавстві. Співвідношення теорії публічної адміністрації та адміністративногоправа. Тема 2. Адміністративне право у правових системах сучасності Історичний розвиток адміністративного права: основні етапи. Предмет адміністративного права в країнах англо-американськоїправової системи. Предмет адміністративного права у країнахконтинентальної правової системи. Предмет адміністративного права українах англо-американської правової системи. Реформування предметуадміністративного права в Україні із врахуванням зарубіжного досвіду. Система адміністративного права у зарубіжних країнах. Джерела адміністративного права в країнах англо-американськоїправової системи. Джерела адміністративного права у країнахконтинентальної Європи. Принципи адміністративного права: поняття та призначення.Європейські принципи адміністративного права, що стосуютьсявзаємовідносин між адміністративними органами та приватними особами.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture