к_ю_н.-Хлібороб-Н.Є.-Робоча-програма-Публічне-адміністрування-у-сфері-господарювання.doc

This preview shows page 1 - 5 out of 21 pages.

The preview shows page 3 - 5 out of 21 pages.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКафедра адміністративного та фінансового права«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректорз науково-педагогічної роботита соціальних питань і розвиткуЛьвівського національного університетуімені Івана Франкапроф. Лозинський М.В.________________________«___» _____________ 2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯнапрям підготовки6.030401 «Правознавство»спеціальність8.03040101 «Правознавство»спеціалізація«Адміністративно-правова»юридичний факультетЛьвів - 2015
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування у сферігосподарювання» для студентів за напрямом підготовки 6.030401«Правознавство», спеціальністю 8.03040101 «Правознавство», 2012 р. – 11 с.РОЗРОБНИК:Хлібороб Наталія Євгенівна, асистент кафедри адміністративного тафінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного тафінансового права юридичного факультетуЛьвівського національного університету імені Івана Франка(Протокол від «___» серпня 2015 року № 1)Завідувач кафедриадміністративногота фінансового праваМ.М. Кобилецький«___» __________ 2015 рокуСхвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка (напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)Протокол від «____» ________________2012 року № ___«__»_______2012 рокуГоловаХлібороб Н.Є., 2015 рік2
1.Опис навчальної дисципліни(Витяг з робочої програминавчальної дисципліни«Публічне адміністрування у сфері господарювання»НайменуванняпоказниківГалузь знань,напрямпідготовки,освітньо-кваліфікаційнийрівеньХарактеристика навчальноїдисципліниденна форманавчаннязаочна форманавчанняКількість кредитів,3Галузь знань0304 Право(шифр, назва)Обов’язковийМодулів – 1Напрям8.060101(шифр, назва)Рік підготовки:Змістових модулів – 1Спеціальність(професійнеспрямування)5-й6-йКурсова роботаСеместрЗагальна кількістьгодин - 329-й11-йЛекціїТижневих годин дляденної форминавчання:аудиторних – 2самостійної роботистудента -Освітньо-кваліфікаційнийрівень:магістр16 год.- год.Практичні, семінарські16 год.__ год.Самостійна роботагод.__ год.ІНДЗ:Вид контролю: залікСпіввідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботистановить:для денної форми навчання – 1:2для заочної форми навчання – 1:83
2.Мета та завдання навчальної дисципліниМета: комплексна підготовка правників з метою формування і розвитку їхпрофесійної компетенції у галузі публічного адміністрування у сферігосподарювання, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичнихправових знань, набуття практичних навиків правозахисту й правозастосування,оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості длязабезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сферіадміністрування господарської діяльності.Завдання:1. з’ясувати поняття та зміст публічного адміністрування у сферігосподарювання2. проаналізувати тенденції реформування публічного адміністрування у

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 21 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture