доц.-Янюк-Н_В.-Робоча-прогарама-Державна-служба-в-органах-фінансового-контролю.doc

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

The preview shows page 2 - 4 out of 12 pages.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниЛьвівський національний університет імені Івана ФранкаКафедра адміністративного та фінансового права«ЗАТВЕРДЖУЮ»Проректорз науково-педагогічної роботита соціальних питань і розвиткуЛьвівського національного університетуімені Івана Франкапроф. Лозинський М.В.________________________«___» _____________ 2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИДЕРЖАВНА СЛУЖБА ВОРГАНАХ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮнапрям підготовки«Право»спеціальність7.03040201 «Правознавство»спеціалізація«Фінансово-правова»юридичний факультетЛьвів – 2015 рік
2Робоча програма навчальної дисципліни «Державна служба в органах фінансовогоконтролю» для студентів за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»,спеціальністю 7.03040201 «Правознавство», 2012 р. – 11с.Розробники:Янюк Наталія Володимирівна, доцент кафедри адміністративного та фінансовогоправа, кандидат юридичних наукРобоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного тафінансового права юридичного факультетуЛьвівського національного університету імені Івана Франка(Протокол від «29» серпня 2012 року № 1)Завідувач кафедриадміністративногота фінансового права______________ проф., Кобилецький М.М.«___» __________ 2015 рокуСхвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка (напрям підготовки 7.030401 «Правознавство»)Протокол від «_» серпня2015 року № 1«__»_______2015 рокуГолова _______________Янюк Н.В., 2015 рік
31.Опис навчальної дисципліни“Державна служба в органах фінансового контролю”)НайменуванняпоказниківГалузь знань, напрямпідготовки, освітньо-кваліфікаційнийрівеньХарактеристика навчальноїдисциплінизаочна форма навчанняКількість кредитів,1Галузь знань0304 Право(шифр, назва)Нормативна(за вибором студента)Модулів – 1Напрям7.03040201(шифр, назва)Рік підготовки:Змістових модулів – 1Спеціальність(професійнеспрямування)Загальна кількістьгодин - 42СеместрЛекціїОсвітньо-кваліфікаційнийрівень:спеціаліст8 год.Практичні, семінарські4 год.Самостійна робота30 год.ІНДЗ:Вид контролю:залікСпіввідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботистановить:для заочної форми навчання – 1:42. Мета та завдання навчальної дисципліниМетою єпоглиблення вивчення теоретичних засад та нормативно-правової бази,якою регулюється формування та організація діяльності державних службовціворганів фінансового контролю і ознайомитися із особливостями проходженнядержавної служби ворганах фінансового контролю.Основними завданнями є:ознайомити студентів з основними етапамиформування державної служби в органах фінансового контролю в Україні; визначитизаконодавче регулювання порядку вступу на державну службу і проходженнядержавної служби в органах фінансового контролю; розвинути у студентів практичнінавики у підготовці документів, що стосуються проходження державної служби ворганах фінансового контролю (підготовки проектів наказів), навчити вирішуватиситуації, що пов’язані з врегулюванням конфлікту інтересів.З метою виконання визначеної мети і основних завдань спецкурсу протягомперіоду вивчення дисципліни перед студентами ставляться такі конкретні завдання:

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
Helen
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture