{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ki thuat thuy khi - Kü thuËt thu khÝ Ch ư ng 1 M ở...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kü thuËt thuû khÝ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch ươ ng 1: M ở đầ u - 3 - Ch − ¬ng I Mét sè tÝnh chÊt vËt lý c¬ b¶n cña chÊt láng ♣ 1-1 . §èi t − îng, ph − ¬ng ph¸p nghiªn cøu m«n häc. øng dông. I.§èi t − îng: M«n häc Thuû khÝ ®éng lùc øng dông, cßn ® − îc gäi lμ C¬ häc chÊt láng øng dông hay gäi mét c¸ch gÇn ®óng lμ Thuû lùc. §èi t − îng nghiªn cøu cña m«n häc lμ chÊt láng. ChÊt láng ë ®©y hiÓu theo nghÜa réng, bao gåm chÊt láng ë thÓ n − íc - ChÊt láng kh«ng nÐn ® − îc ( Khèi l − îng riªng ρ kh«ng thay ®Ai) vμ chÊt láng ë thÓ khÝ - ChÊt láng nÐn ® − îc ( Khèi l − îng riªng thay ®Ai ρ ≠ const ). §Ó tiÖn cho viÖc nghiªn cøu, còng nh − theo sù ph¸t triÓn cña khoa häc, ng − êi ta chia chÊt láng thμnh chÊt láng lý t − ëng hay lμ chÊt láng kh«ng nhít vμ chÊt láng thùc, cßn gäi lμ chÊt láng nhít (®é nhít μ ≠ 0). ChÊt láng tu©n theo quy luËt vÒ lùc nhít cña Niu-T¬n lμ chÊt láng Niu-T¬n. Cßn nh÷ng chÊt láng kh«ng tu©n theo quy luËt nμy ng − êi ta gäi lμ chÊt láng phi Niu-T¬n, nh − dÇu th« ch¼ng h¹n. Thuû khÝ ®éng lùc nghiªn cøu c¸c quy luËt c©n b»ng vμ chuyÓn ®éng cña chÊt láng. Th«ng th − êng trong gi¸o tr×nh, ng − êi ta chia thμnh ba phÇn: - TÜnh häc chÊt láng: nghiªn cø − c¸c ®iÒu kiÖn c©n b»ng cña chÊt láng ë tr¹nh th¸i tÜnh. Kü thuËt thuû khÝ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ch ươ ng 1: M ở đầ u - 4 -- §éng häc chÊt láng: nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt láng theo thêi gian, kh«ng kÓ ®Õn nguyªn nh©n g©y ra chuyÓn ®éng. - §éng lùc häc chÊt láng: nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt láng vμ t¸c dông t − ¬ng hç cña nã víi vËt r¾n. Cô thÓ lμ ph¶i gi¶i 2 bμi to¸n c¬ b¶n sau ®©y: 1. X¸c ®Þnh sù ph©n bè vËn tèc, ¸p suÊt, khèi l − îng riªng vμ nhiÖt ®é trong chÊt láng. 2. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông t − ¬ng hç gi÷a chÊt láng vμ vËt r¾n xung quanh nã. VÞ trÝ cña m«n häc: nã lμ nhÞp nèi gi÷a nh÷ng m«n khoa häc c¬ b¶n(To¸n, Lý..) víi nh÷ng m«n kü thuËt chuyªn ngμnh. 2. Ph − ¬ng ph¸p nghiªn cøu - Dïng 3 ph − ¬ng ph¸p sau ®©y: - Lý thuyÕt: Sö dông c«ng cô to¸n häc, chñ yÕu nh − to¸n gi¶i tÝch, ph − ¬ng tr×nh vi ph©n. Chóng ta sÏ gAp l¹i c¸c to¸n tö vi ph©n quen thuéc nh − : gradient: z p k y p j x p i p grad ∂ ∂ + ∂ ∂ + ∂ ∂ = divergent: z v y v x v v div z y...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 148

ki thuat thuy khi - Kü thuËt thu khÝ Ch ư ng 1 M ở...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online