podatkowe_grupy_kapitalowe - 1 Gudaszewski Wojciech...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 PODATKOWE GRUPY KAPITA Ł OWE Gudaszewski Wojciech PODATKOWE GRUPY KAPITA Ł OWE Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYK Ł ADU: 1. Struktura grupy kapita ł owej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapita ł owej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady funkcjonowania podatkowych grup kapita ł owych 4.1 Podstawa opodatkowania i wysoko ść podatku 4.2 Przychody i koszty uzyskania przychodów 4.3 Pobór podatku 5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapita ł owych 5.1 Podmioty sporz ą dzaj ą ce skonsolidowane sprawozdania finansowe – wy łą czenia i zwolnienia 5.2 Sk ł adniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5.3 Metody konsolidacji sprawozda ń finansowych 5.4 Terminy sporz ą dzania i zatwierdzania sprawozda ń Wroc ł aw, 24 maj 2001
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 PODATKOWE GRUPY KAPITA Ł OWE 1. STRUKTURA GRUPY KAPITA Ł OWEJ W sk ł ad grupy kapita ł owej mog ą wchodzi ć wy łą cznie spó ł ki z ograniczon ą odpowiedzialno ś ci ą i spó ł ki akcyjne. Wyró ż niamy w ś ród nich: 1) jednostk ę dominuj ą ca 2) jednostki zale ż ne Jednostk ą dominuj ą c ą jest jedna ze spó ł ek kapita ł owych: spó ł ka akcyjna (mo ż e by ć zawi ą zana przez jedn ą lub wi ę cej osób; jej statut powinien by ć sporz ą dzony w formie aktu notarialnego; akcjonariusze s ą zobowi ą zani jedynie do ś wiadcze ń okre ś lonych w statucie, nie odpowiadaj ą za zobowi ą zania spó ł ki) spó ł ka z o.o. (mo ż e by ć utworzona przez jedn ą lub wi ę cej osób w ka ż dym celu prawnie dopuszczalnym; wspólnicy s ą zobowi ą zani jedynie do ś wiadcze ń okre ś lonych w umowie spó ł ki; nie odpowiadaj ą oni za zobowi ą zania spó ł ki) która ma jedn ą lub wi ę cej jednostek zale ż nych. Spó ł ka dominuj ą ca : dysponuje wi ę kszo ś ci ą g ł osów na Zgromadzeniu Wspólników lub na Walnym Zgromadzeniu spó ł ki zale ż nej jest uprawniona do powo ł ywania lub odwo ł ywania wi ę kszo ś ci cz ł onków Zarz ą du lub Rady Nadzorczej spó ł ki zale ż nej wi ę cej ni ż po ł owa cz ł onków zarz ą du spó ł ki dominuj ą cej jest jednocze ś nie cz ł onkami zarz ą du spó ł ki zale ż nej czyli wywiera bezpo ś redni wp ł yw na dzia ł alno ść spó ł ek zale ż nych Dokumenty i informacje o spó ł kach kapita ł owych wymagaj ą og ł oszenia lub z ł o ż enia dokumentu lub informacji do Krajowego Rejestru S ą dowego .
Image of page 2
3 PODATKOWE GRUPY KAPITA Ł OWE 2. CEL TWORZENIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITA Ł OWEJ Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zezwala na wy łą czenie z podmiotowo ś ci podatkowej przedsi ę biorstw tworz ą cych grup ę kapita ł ow ą . Wówczas przedsi ę biorstwa te nie s ą odr ę bnymi podatnikami.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern