podatkowe_grupy_kapitalowe - 1 Gudaszewski Wojciech...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Gudaszewski Wojciech PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych 4.1 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku 4.2 Przychody i koszty uzyskania przychodów 4.3 Pobór podatku 5. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych 5.1 Podmioty sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe – wyłączenia i zwolnienia 5.2 Składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5.3 Metody konsolidacji sprawozdań finansowych 5.4 Terminy sporządzania i zatwierdzania sprawozdań Wrocław, 24 maj 2001 PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 2 1. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ W skład grupy kapitałowej mogą wchodzić wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Wyróżniamy wśród nich: 1) jednostkę dominująca 2) jednostki zależne Jednostką dominującą jest jedna ze spółek kapitałowych: • spółka akcyjna (może być zawiązana przez jedną lub więcej osób; jej statut powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego; akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiadają za zobowiązania spółki) • spółka z o.o. (może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym; wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki; nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki) która ma jedną lub więcej jednostek zależnych. Spółka dominująca : • dysponuje większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub na Walnym Zgromadzeniu spółki zależnej • jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki zależnej • więcej niż połowa członków zarządu spółki dominującej jest jednocześnie członkami zarządu spółki zależnej • czyli wywiera bezpośredni wpływ na działalność spółek zależnych Dokumenty i informacje o spółkach kapitałowych wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 3 2. CEL TWORZENIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zezwala na wyłączenie z podmiotowości podatkowej przedsiębiorstw tworzących grupę kapitałową. Wówczas przedsiębiorstwa te nie są odrębnymi podatnikami. Podatnikiem jest natomiast grupa jako całość, co oznacza, że skutki wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa zalicza się na konto grupy. Przy tworzeniu podatkowej grupy kapitałowej dochody i straty poszczególnych spółek łączy się ze sobą. Spółki nie płacą podatku dochodowego osobno, lecz zbiorczo, co jest dla nich korzyścią (niższa kwota podatku). Pozostałe korzyści wynikające z utworzenia PGK: zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu dywidend i innych przychodów związanych z zyskiem osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP przyśpieszenie - z pięciu do jednego roku - możliwości pokrywania strat spółek wchodzących w skład PGK dochodami innych spółek tej grupy za ten sam rok uniknięcie zagrożenia podwójnego ekonomicznego opodatkowania w razie nieodpłatnego przenoszenia własności składników majątku między spółkami tworzącymi grupę zwiększenie atrakcyjności ulg inwestycyjnych poprzez kierowanie inwestycji całej grupy do określonej spółki lub spółek wykluczenie możliwości oszacowania przez organy skarbowe "utraconego" dochodu z powodu jego przerzucania między spółkami tworzącymi PGK PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 4 uproszczenie rozliczeń podatkowych - deklaracje i zeznania podatkowe składa, za wszystkie spółki tworzące PGK, tylko jedna z nich jednolitość działań - te same osoby zajmują stanowiska kierownicze w spółce dominującej i w spółkach zależnych pozyskanie źródeł finansowania - wzajemne pożyczki na preferencyjnych warunkach wzajemna kooperacja i pomoc - silniejsza pozycja rynkowa, większa konkurencyjność PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 5 PRZYKŁAD. SPÓŁKA DOMINUJĄCA (A) Spółka zależna (B) Dochód: 300 mln Dochód: 100 mln Spółka zależna (C) Strata: 200 mln I przypadek: Podatek jest obliczany dla każdej spółki osobno (spółki nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej): (A) (B) (C) P = 28% * 300 mln zł = 84 mln zł P = 28% * 100 mln zł = 28 mln zł Strata nie jest opodatkowana Suma podatku dochodowego wszystkich spółek = 112 mln zł II przypadek: Płatnikiem jest podatkowa grupa podatkowa. Należny podatek jest obliczany od sumy dochodów wszystkich spółek pomniejszonej o sumę strat wszystkich spółek. P = 28% * ( 300 mln + 100 mln – 200 mln ) = 56 mln zł Oszczędność w płaceniu podatku w tym przykładzie: 112 mln – 56 mln = 56 mln zł PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 6 3. ZASADY TWORZENIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Podatkowe grupy kapitałowe mogą tworzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium RP gdy: - przeciętny kapitał zakładowy (akcyjny) przypadający na każdą z tych spółek jest nie niższy niż 1 mln PLN - jedna ze spółek tzw. „spółka dominująca” posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym (akcyjnym) pozostałych spółek zwanych „spółkami zależnymi” - spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym (akcyjnym) innych spółek tworzących tę grupę - w spółkach tych nie występują zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w opłacaniu składek ZUS, podatku od nieruchomości i innych Dodatkowo podczas funkcjonowania PGK: • spółki tworzące podatkową grupę kapitałową po jej utworzeniu zaprzestają korzystania ze zwolnień od podatku dochodowego, od podatku od towarów i usług, od podatku akcyzowego na podstawie odrębnych ustaw • podatkowa grupa kapitałowa musi osiągać za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 6% (wskaźnik rentowności sprzedaży) UWAGA !!! Poniesione przez PGK straty za rok podatkowy i nie spełnienie powyższego warunku jest przesłanką do utraty przez PGK statusu podatnika. Traci się także możliwość odliczania straty konkretnej spółki, poniesionej w okresie funkcjonowania PGK, od dochodu tej spółki uzyskanego po rozwiązaniu PGK. W celu utworzenia podatkowej grupy kapitałowej spółka dominująca i spółki zależne zawierają na okres co najmniej 3 lat podatkowych potwierdzoną NOTARIALNIE umowę. PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 7 • umowa musi zawierać: 1) wykaz spółek tworzących PGK oraz wysokość ich kapitału zakładowego (akcyjnego) 2) informację o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym (akcyjnym) w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących PGK, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek 3) określenie czasu trwania umowy 4) wskazanie spółki reprezentującej PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej (zaliczki na podatek dochodowy są obliczane, pobierane i wpłacane przez tę spółkę) 5) określenie przyjętego roku podatkowego (rokiem podatkowym może być rok kalendarzowy lub okres kolejnych 12-stu miesięcy kalendarzowych) • umowa podlega zgłoszeniu przez spółkę reprezentującą w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jej siedziby, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK • Urząd Skarbowy w formie decyzji dokonuje rejestracji PGK • po rejestracji umowy nie może być ona rozszerzona na inne spółki • do przedłużenia funkcjonowania PGK wymagane jest zawarcie nowej umowy • wszelkie zmiany w umowie nie powodujące utraty statusu PGK oraz zmiany w kapitale zakładowym (akcyjnym) spółek tworzących PGK podlegają zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten spoczywa na spółce reprezentującej PGK i musi ona tego dokonać w terminie 30 dni od zaistnienia tych zmian • informacje o zarejestrowaniu i wykreśleniu PGK podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym • niespełnienie warunków koniecznych do istnienia PGK oznacza, że umowa traci ważność z mocy prawa PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 8 4. ZASADY FUNKCJONOWANIA PODATKOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 4.1. PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU: • spółki tworzące PGK odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy • przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (obecnie 28%) jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat DOCHODY = PRZYCHODY – KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW • jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę PGK • jeśli nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) ustala się je w drodze oszacowania • z dochodu PGK nie pokrywa się strat spółek wchodzących w skład grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy • straty nie pokrywa się z dochodu poszczególnych spółek w razie upływu okresu obowiązywania umowy • jeżeli PGK osiąga również dochody poza terytorium RP i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, dochody te łączy się z dochodami osiąganymi na terytorium RP. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie • PGK nie płaci podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP • podatek dochodowy z tytułu uzyskanych przychodów z odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, projektów wynalazczych jak również przychodów uzyskanych z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej i sportowej wynosi 20% PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 9 4.2 PRZYCHODY I KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW PGK: Przychodami podatkowych grup kapitałowych są m.in.: • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne m.in. z tytułu sprzedaży, w tym również różnice kursowe • wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy), środków na rachunkach bankowych • wartość zwróconych wierzytelności, które zostały wcześniej odpisane jako nieściągalne lub zaliczone do straconych albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów • dla zarządców przedsiębiorstw państwowych - wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o zarządzanie, w tym prawo do udziału w zysku przedsiębiorstwa • nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część Kosztami uzyskania przychodów podatkowych grup kapitałowych są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów dotyczące danego okresu sprawozdawczego. 4.3 POBÓR PODATKU • PGK są obowiązane składać deklaracje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek Urzędu Skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące • zaliczki miesięczne uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc jest uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 10 • zeznanie o ostatecznej wysokości dochodu podatkowa grupa kapitałowa jest zobowiązana złożyć w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego , nie później niż przed upływem 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego • płatnik podatku od PGK załącza do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje o wysokości udziałów w podatku dochodowym należnych gminom i województwom Prawidłowość rozliczeń podatkowych określa ordynacja podatkowa. Normuje ona między innymi: zobowiązania podatkowe postępowanie podatkowe terminy płatności odsetki za zwłokę, kary, itp. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązuje PGK do prowadzenia ewidencji rachunkowej zapewniającej określenie: 1. dochodu (straty) 2. podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy 3. informacji niezbędnych do obliczenia odpisów amortyzacyjnych (m.in. sposobów amortyzacji) Zgodnie z ustawa o rachunkowości każda spółka z o.o. i każda spółka akcyjna niezależnie od wysokości osiąganych obrotów zobowiązana jest do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dotyczy to więc każdej jednostki tworzącej PGK. Księgi podatkowe muszą być prowadzone w języku polskim i w walucie polskiej, w siedzibie jednostki lub jej oddziałów Dodatkowo każda spółka tworząca PGK, tworząc Zakładowy Plan Kont musi przyjąć te same zasady wyceny aktywów i pasywów (wycena materiałów, towarów, wyrobów gotowych, środków pieniężnych, sposoby amortyzacji, ewidencja kosztów, metody obliczania wyniku finansowego oraz rachunku zysków i strat). Celem tego jest umożliwienie konsolidacji danych pochodzących z tych spółek (muszą być porównywalne) PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 11 5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUP KAPITAŁOWYCH Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 27 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe i lokaty kapitałowe w przedsiębiorstwach podporządkowanych” i zgodnie z ustawą o rachunkowości grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie roczne jest wykorzystywane przez instytucje fiskalne (izby skarbowe) jako podstawa ostatecznego rozliczenia podatkowej grupy kapitałowej z budżetem 5.1 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE – WYŁĄCZENIA I ZWOLNIENIA • skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza jednostka dominująca, mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium RP, na podstawie sprawozdań finansowych jednostek należących do grupy w taki sposób, jak dla jednostki (traktuje się grupę jak jednostkę) • nie obejmuje się konsolidacją sprawowania jednostki zależnej gdy: jednostka została nabyta wyłącznie w celu jej odsprzedaży wielkości występujące w sprawozdaniu jednostki są niewielkie w porównaniu z danymi sprawozdania finansowego jednostki dominującej (suma bilansowa i przychód jednostki zależnej niższe od 10% sumy bilansowej i przychodu jednostki dominującej) kontrola nad jednostką jest ograniczona i nie jest trwała • jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli na dzień bilansowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, spełniają co najmniej dwa z następujących warunków: 1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 250 osób 2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 EURO PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 12 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 EURO • jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki. W takim przypadku jednostka dominująca wyższego szczebla jest zobowiązana do objęcia konsolidacją zarówno zależnej od niej jednostki dominującej, jak i wszystkich jednostek zależnych od jednostki dominującej zwolnionej ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego (nie dotyczy spółek będących emitentami papierów wartościowych) SCHEMAT. Procedura konsolidacji sprawozdań: JDw SSF JZ SFz JZ SFz JZ SFz JDn (Z) SFn JZ SFz JZ SFz JZ SFz Objaśnienia: JDw – jednostka dominująca wyższego szczebla JDn (Z) – jednostka dominująca niższego szczebla (zależna) SSF – skonsolidowane sprawozdanie finansowe SFn – sprawozdanie zależnej jednostki dominującej niższego szczebla (zwolnionej z konsolidacji) SFz – sprawozdanie finansowe jednostki zależnej ____ powiązania organizacyjne ------ przekazywanie sprawozdań finansowych PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 13 • skonsolidowane sprawozdanie finansowe musi być sporządzone na ten sam dzień bilansowy i za ten sam rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Konsolidacją można objąć sprawozdania pozostałych jednostek grupy kapitałowej, jeśli dzień bilansowy tych sprawozdań nie jest odległy od dnia bilansowego przyjętego dla grupy kapitałowej o więcej niż 3 miesiące • jednostka dominująca obowiązana jest do sporządzania i prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej • podstawą do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest dokumentacja konsolidacyjna, na którą składają się w szczególności: 1) sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej 2) wszelkie korekty i wyłączenia konsolidacyjne sprawozdań finansowych objętych konsolidacją 3) obliczenie wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji oraz ich odpisów 4) obliczenie kapitałów własnych akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 5.2 SKŁADNIKI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO • skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z: 1) skonsolidowanego bilansu (zestawienie składników majątku i źródeł ich pochodzenia zgodnie z zasadą memoriałową) 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat - ujmuje się w nim oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za dany i poprzedni rok obrotowy - w zależności od potrzeb jednostka może zdecydować się na: a) wariant porównawczy (grupuje się koszty wg rodzajów z uwzględnieniem zmiany stanu produktów) PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 14 b) wariant kalkulacyjny (koszty wytworzenia ustala się dla sprzedanych produktów oraz wyodrębnia się koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) 3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (zgodnie z zasadą kasową) - ujmuje wszystkie wpływy i rozchody środków pieniężnych grupy kapitałowej, z wyłączeniem operacji związanych z zakupem lub sprzedażą środków pieniężnych Tabela. Struktura sprawozdania z przepływu środków pieniężnych A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A±B±C) E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D+E) 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 5) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia takie jak: wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład grupy kapitałowej, wyodrębnienie jednostek nie objętych konsolidacją i uzasadnienie przyczyn odstąpienia od konsolidacji oraz podaniem kwoty ich przychodów netto za rok obrotowy oraz wyniku finansowego netto charakterystyka stosowanych metod wyceny (muszą być identyczne dla wszystkich jednostek objętych konsolidacją), metod księgowości, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i ich zmian charakterystyka stanu i zmian wartości określonych składników aktywów i pasywów bilansu z uwzględnieniem danych na początek i koniec roku obrotowego charakterystyka elementów rachunku zysków i strat (np. struktury przychodów, kosztów, obciążeń wyniku finansowego, a zwłaszcza obciążeń podatkiem dochodowym) PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 15 podatek dochodowy w przekroju jednostek objętych konsolidacją, z uwzględnieniem różnic między podatkiem naliczonym do skonsolidowanego rachunku zysków i strat w danym roku obrotowym a tymi, które naliczono w latach poprzednich, oraz wysokość podatku należnego w tych latach, pod warunkiem że różnica ta jest znacząca z punktu widzenia przyszłego opodatkowania struktury środków pieniężnych dla sprawozdania z ich przepływu innych zagadnień umożliwiających zrozumienie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat 6) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy, które obejmuje: • ważniejsze wydarzenia w oku obrotowym oraz przewidywane w przyszłości (np. istotne inwestycje) • przewidywany rozwój • ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego • aktualną i przewidywaną sytuację finansową 5.3 METODY KONSOLIDACJI • ustawa o rachunkowości wymienia trzy metody konsolidacji: 1) konsolidacje pełną 2) konsolidację proporcjonalną 3) konsolidację metodą praw własności • do podatkowych grup kapitałowych ma zastosowanie konsolidacja pełna, gdyż PGK tworzą spółka dominująca i spółki zależne będące spółkami kapitałowymi (nie dopuszcza się tworzenia PGK przy udziale spółek stowarzyszonych i spółek nie będących spółkami kapitałowymi) Konsolidacja pełna polega na sporządzeniu skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przez zsumowanie poszczególnych pozycji odnośnych sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych należących do grupy kapitałowej z dokonaniem wyłączeń takich pozycji jak: PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 16 wartość nabycia udziałów (akcji) przez jednostkę dominującą w jednostkach zależnych (wyłączenie ze sprawozdania jednostki dominującej) część wycenionych według wartości rynkowej AKTYWÓW NETTO ( = majątek obrotowy – zobowiązania krótkoterminowe) jednostek zależnych odpowiadająca udziałowi jednostki dominującej we własności tych jednostek (wyłączenie ze sprawozdań jednostek zależnych) wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją (rozpatrywane w dwóch płaszczyznach: pomiędzy jednostkami zależnymi danej grupy lub między jednostką dominującą a jednostkami zależnymi) z tytułu np. wzajemnych dostaw i usług, pożyczek oraz innych operacji przychody i koszty związane z operacjami dokonywanymi między jednostkami objętymi konsolidacją zyski lub straty z operacji dokonywanych między jednostkami podlegającymi konsolidacji dywidendy wypłacane przez jednostki zależne jednostce dominującej i otrzymywane przez nią • Powiązania między spółkami znajdują odzwierciedlenie w bilansach jednostek, nie są natomiast uwzględniane w skonsolidowanym bilansie: Bilans Relacja JD JZ1 JZ2 A N - P Z A N P Z - Jednostka dominująca a jednostki zależne Jednostki zależne między sobą - N - P Z - A N - - Z N Z - - JZ1 1 Skonsoli dowany JZ2 2 3 4 Konsolidacja JZ1 + JZ2 1 5 4 PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 5 17 5.4 TERMINY SPORZĄDZANIA I ZATWIERDZANIA SPRAWOZDAŃ • Jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki dominującej • Jeżeli konsolidacja następuje także na szczeblu jednostek podporządkowanych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc. • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki dominującej oraz inne osoby odpowiedzialne za sporządzenie tego sprawozdania. • Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż 8 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. • Sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, który stwierdza czy jest ono prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i rentowność grupy kapitałowej. • Na podstawie zweryfikowanego sprawozdania rocznego określa się wielkości zysku do wypłaty w formie dywidendy i premii dla załogi PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 18 Aktywa Pasywa A. A. Kapitał (fundusz) własny Majątek trwały I. II. III. IV. V. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej 2. Koszty prac rozwojowych 3. Wartość firmy 4. Inne wartości niematerialne i prawne 5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych Wartość firmy z konsolidacji 1. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne 2. Wartość firmy z konsolidacji - jednostki stowarzyszone Rzeczowy majątek trwały 1. Grunty własne 2. Budynki i budowle 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Pozostałe środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte 7. Zaliczki na poczet inwestycji Finansowy majątek trwały 1. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 2. Akcje i udziały własne 3. Pozostałe akcje i udziały 4. Inne papiery wartościowe 5. Pożyczki długoterminowe udzielone jednostkom stowarzyszonym 6. Pozostałe udzielone pożyczki długoterminowe 7. Inne składniki finansowego majątku trwałego Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. II. III. IV. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw Należności i roszczenia 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 3. Należności od jednostek stowarzyszonych 4. Należności dochodzone na drodze sądowej 5. Pozostałe należności Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1. Akcje lub udziały własne do zbycia 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 3. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych 4. Inne papiery wartościowe Środki pieniężne 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne w banku 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) C. Rozliczenia międzyokresowe 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe SKONSOLIDOWANY BILANS I. II. Kapitał (fundusz) podstawowy Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) III. Kapitał (fundusz) zapasowy 1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2. Tworzony ustawowo 3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową 4. Z dopłat wspólników 5. Inny IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VI. Różnice kursowe z konsolidacji VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych 1. Zysk (wielkość dodatnia) 2. Strata (wielkość ujemna) VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego 1. Zysk netto (wielkość dodatnia) 2. Strata netto (wielkość ujemna) 3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego B. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji I. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji - jednostki zależne II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji - jednostki stowarzyszone C. Kapitał własny udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych D. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy E. Zobowiązania długoterminowe 1. Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pozostałe długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 3. Długoterminowe kredyty bankowe 4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe F. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne I. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych 2. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 3. Kredyty bankowe 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 5. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6. Zobowiązania wekslowe 7. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 8. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe II. Fundusze specjalne G. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2. Przychody przyszłych okresów PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/15/2010 for the course EKONOMIA Ekonomia taught by Professor Słoński during the Spring '10 term at Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Ask a homework question - tutors are online