chap2 - Chng 2 iot ban dan 1.1 ai cng chat ban dan 1.2 iot...

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Chöông 2: Ñioát baùn daãn 1.1 Ñaïi cöông chaát baùn daãn 1.2 Ñioát baùn daãn
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 1.1 Ñaïi cöông chaát baùn daãn Khaùi nieäm vaät lieäu ñieän Thuyeát mieàn naêng löôïng Chaát baùn daãn Chuyeån ñoäng troâi vaø chuyeån ñoäng khuyeách taùn Lôùp tieáp xuùc P-N
Image of page 2
3 Khaùi nieäm vaät lieäu ñieän Ngöôøi ta chia caùc vaät lieäu ñieän ra laøm 3 nhoùm chính laø : chaát daãn ñieän, chaát caùch ñieän vaø chaát baùn daãn . Chaát baùn daãn (Semi – conductor) laø chaát coù ñieän trôû suaát trung bình giöõa chaát daãn ñieän (kim loaïi) vaø chaát caùch ñieän (ñieän moâi) Chaát daãn ñieän coù ñieän trôû suaát = 10 -6 10 -4 (Ohm- met) Chaát baùn daãn coù ñieän trôû suaát = 10 -4 10 +4 (O-m) Chaát caùch ñieän coù ñieän trôû suaát =10 +4 10 +10 (O-m)
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Mieàn naêng löôïng cuûa chaát raén Mieàn (1) ñöôïc goïi laø mieàn hoaù trò hay mieàn ñaày: laø mieàn naêng löôïng bò laáp hoaøn toaøn bôûi caùc e. Mieàn (2) mieàn daãn : laø mieàn naêng löôïng chöa bò caùc e chieám heát. Mieàn caám : laø mieàn cheânh leäch naêng löôïng giöõa mieàn hoùa trò vaø mieàn daãn, khoâng coù caùc e chieám giöõ.
Image of page 4
5 Mieàn naêng löôïng cuûa chaát raén(tt) Chaát daãn ñieän Coù mieàn hoaù trò vaø mieàn daãn keá tieáp nhau hay goái leân nhau, cho neân caùc e ôû caùc möùc naêng löôïng treân mieàn ñaày deã daøng nhaûy sang möùc naêng löôïng cuûa mieàøn daãn (ngay caû khi nhieät ñoä raát thaáp), vaø chuùng tham gia vaøo quaù trình daãn ñieän döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ngoaøi (caû khi E nhoû). Chaát caùch ñieän Mieàn caám coù ñoä roäng lôùn (khoaûng 5 – 10 eV) do ñoù caùc e ôû mieàn hoaù trò khoâng coù khaû naêng nhaûy leân mieàn daãn. Vì vaäy trong nhöõng ñieàu kieän bình thöôøng, chaát naøy khoâng coù khaû naêng daãn ñieän döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ngoaøi (caû khi E coù cöôøng ñoä lôùn). Chaát baùn daãn Coù mieàn hoaù trò vaø mieàn daãn caùch nhau bôûi 1 mieàn caám delta W nhoû (~ 0,2 1,5 eV) cho neân caùc e coù khaû naêng nhaûy möùc töø mieàn hoaù trò leân mieàn daãn
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Mieàn naêng löôïng cuûa chaát raén(tt)
Image of page 6
7 Chaát baùn daãn Chaát baùn daãn thuaàn Chaát baùn daãn tieâu bieåu trong ngaønh ñieän töû laø Ge(32) vaø Si(14), caùc chaát naøy thuoäc nhoùm IVa trong baûng tuaàn hoaøn Mendeleev. Ta ñaõ bieát raèng vaät chaát ñöïôc caáu taïo töø nguyeân töû cuûa chaát ñoù. Si vaø Ge coù 4 ñieän töû ngoaøi cuøng, neân caùc ñieän töû naøy seõ lieân keát vôùi 4 ñieän töû ngoaøi cuøng cuûa 4 nguyeân töû keá caän theo kieåu lieân keát ñoàng hoùa trò beàn vöõng. Do ñoù caùc ñieän töû khoù taùch khoûi nguyeân töû trôû thaønh ñieän töû töï do
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern