chap6 - Chöông 6: Linh Kieän Quang Ñieän Töû 6.1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chöông 6: Linh Kieän Quang Ñieän Töû 6.1 Quang trôû 6.2 Led 6.3 Photo diode 6.4 Photo Transistor 6.5 Boä gheùp quang Opto-Coupler 1 6.1 Quang trôû Caáu taïo vaø nguyeân lyù ÖÙng duïng 2 Caáu taïo vaø nguyeân lyù Hoaït ñoäng cuûa noù döïa treân hieäu öùng quang daãn. Ñöôïc laøm töø chaát baùn daãn nhaïy quang. Khi coù as roïi vaøo, chaát baùn daãn haáp thuï naêng löôïng => e vaø loã troáng =>giaûm ñieän trôû suaát. 3 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 4 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 5 ÖÙng duïng 6 ÖÙng duïng(tt) 7 6.2 LED Caáu taïo vaø nguyeân lyù ÖÙng duïng 8 Caáu taïo vaø nguyeân lyù Laø linh kieän baùn daãn 1 lôùp tieáp xuùc P-N Bieán ñoåi naêng löôïng ñieän thaønh naêng löôïng böùc xaï do söï taùi hôïp e vaø loã troáng 9 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 10 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 11 ÖÙng duïng Chieáu saùng Quaûng caùo Ñeøn chæ thò, ñeøn baùo trong caùc thieát bò ñieän töû, thieát bò ñieàu khieån v..v… 12 6.3 Photo Diode Caáu taïo vaø nguyeân lyù ÖÙng duïng 13 Caáu taïo vaø nguyeân lyù Laø linh kieän quang baùn daãn Hoaït ñoäng döïa treân hieäu öùng quang daãn vaø hieäu öùng noäi quang ñieän 14 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 15 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 16 6.4 Photo Transistor Caáu taïo vaø nguyeân lyù ÖÙng duïng 17 Caáu taïo vaø nguyeân lyù Laø linh kieän quang baùn daãn Caáu truùc töông töï nhö 1 Transistor vaø hoaït ñoäng nhö 1 photo diode Coù khaû naêng khueách ñaïi doøng quang ñieän 18 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 19 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 20 ÖÙng duïng 21 6.5 Boä gheùp quang (Opto) Caáu taïo vaø nguyeân lyù ÖÙng duïng 22 Caáu taïo vaø nguyeân lyù Goàm moät nguoàn böùc xaï as vaø 1 nguoàn thu as Nguoàn phaùt laø diode phaùt quang, nguoàn thu laù quang trôû, photodiode, phototransistor… Nguoàn phaùt vaø nguoàn thu caùch ly veà ñieän 23 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 24 Caáu taïo vaø nguyeân lyù(tt) 25 ÖÙng duïng 26 ...
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course CS 0652043 taught by Professor Thanh during the Spring '10 term at Abu Dhabi University.

Ask a homework question - tutors are online