{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chap7 - Chng 7 Vi mach tch hp 7.1 Khai niem 7.2 IC khuech...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Chöông 7: Vi maïch tích hôïp 7.1 Khaùi nieäm 7.2 IC khueách ñaïi thuaät toaùn 7.3 IC soá 7.4 Moät soá löu yù khi söû duïng IC
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 7.1 Khaùi nieäm Khaùi nieäm Öu-nhöôïc ñieåm Phaân loaïi
Background image of page 2
3 Khaùi nieäm Vi maïch tích hôïp (IC-Intergrated circuit) laø sp vi ñieän töû. Moãi IC thöôøng coù moät vaøi chöùc naêng nhaát ñònh . Bao goàm linh kieän tích cöïc, linh kieän thuï ñoäng treân moät ñôn tinh theå baùn daãn vaø chuùng ñöôïc cheá taïo treân moät quy trình thoáng nhaát. Quaù trình coâng ngheä goàm: nuoâi caáy lôùp epitaxi, khueách taùn taïp chaát maët naï, nuoâi caáy lôùp oxit, söû duïng aûnh in litoâ ñeå xaùc ñònh giaûn ñoà
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Öu-Nhöôïc ñieåm Öu Kích thöôùc nhoû goïn, naêng löôïng tieâu thuï thaáp Ñoä tin caäy cao Coù theå söû duïng caùc kim loaïi quyù ñeå taêng tính naêng nhöng vaãn ñaûm baõo tính kinh teá. Nhöôïc Toác ñoä tính toaùn bò haïn cheá do naêng löôïng cung caáp thaáp Tham soá cuûa caùc linh kieän coù theå thay ñoåi do khaû naêng tích hôïp cao cuûa IC Yeâu caàu cao veà oån ñònh nhieät ñoä vaø nguoàn cung caáp
Background image of page 4
5 Phaân loaïi IC theo coâng ngheä cheá taïo Vi maïch baùn daãn Caùc phaàn töû tích cöïc vaø thuï ñoäng treân moät ñeá baùn daãn Cheá taïo baèng coâng ngheä quang khaéc (plasma, plasma-epitaxi hay siloc) Söû duïng phoå bieán trong kyõ thuaät ñieän töû
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Phaân loaïi IC theo coâng ngheä cheá taïo Vi maïch maøng moûng Tích hôïp caùc phaàn töû thuï ñoäng treân moät ñeá thuûy tinh caùch ñieän hay ceramic baèng pp boác hôi hay laéng ñoïng trong chaân khoâng. Caùc phaàn töû tích cöïc thì ñöôïc haøn gaén vaøo maïch nhö caùc linh kieän rôøi raïc Öu ñieåm: caùc tuï ñieän ñieän trôû coù chaát löôïng cao, sai soá nhoû Nhöôïc: caùc tham soá coù ñoä oån ñònh khoâng cao do phuï thuoäc nhieàu vaøo traïng thaùi maët ngoaøi
Background image of page 6
7 Phaân loaïi IC theo coâng ngheä cheá taïo Vi maïch maøng daøy Tích hôïp caùc phaàn töû thuï ñoäng treân ñeá baùn daãn baèng pp quang khaéc. Caùc linh kieän tích cöïc ñöôïc haøn vaøo nhö linh kieän rôøi. Ñoä oån ñònh cao hôn vi maïch maøng moûng Vi maïch lai Tích hôïp caùc phaàn töû tích cöïc vaø thuï ñoäng treân moät ñeá thuûy tinh hoaëc goám baèng caû 2 coâng ngheä cheá taïo vi maïch baùn daãn vaø maøng moûng. Goàm caû 2 öu ñieåm cuûa vi maïch baùn daãn vaø vi maïch maøng moûng.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 7.2 IC khueách ñaïi thuaät toaùn Caáu taïo Nguyeân lyù Öu ñieåm ÖÙng duïng
Background image of page 8
9 Caáu taïo Op-Amps lyù töôûng
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
10 Caáu taïo Op-Amps lyù töôûng(tt)
Background image of page 10
11 Caáu taïo Op-Amps lyù töôûng(tt) Khoái 1 :
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}