{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

c kitabi - 5 d 1 6.8 $1 C,0 STANDART 6$ PROGRAMLAMA DL...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5 STANDART C PROGRAMLAMA D İ L İ Fedon Kadifeli A. C. Cem Say M. Ufuk Ça ğ layan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5
Background image of page 2
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5 Özgün metin © 1990, 1988 M. U. Ça ğ layan, F. Kadifeli ve A. C. C. Say. Geni ş letilmi ş Türkçe bask ı © 2000, 1993 F. Kadifeli, A. C. C. Say ve M. U. Ça ğ layan. Her hakk ı mahfuzdur. Bu yay ı n ı n hiçbir bölümü, yazarlar ı n izni olmadan fotokopi, teksir veya ba ş ka bir yolla ço ğ alt ı lamaz, saklanamaz veya yay ı nlanamaz. Kitab ı n İ ngilizcesi ilk defa Türkiye’de 1990 A ğ ustos’unda yay ı nlanm ı ş t ı r. Türkçeye uyarlayan ve güncelleyen Fedon Kadifeli. Apple, Macintosh, MacWrite, MacDraw ve MacPaint, Apple Computer, Inc.’ ı n onayl ı markalar ı d ı r. Courier, Smith-Corona Corporation’ ı n onayl ı bir markas ı d ı r. IBM, International Business Machines Corp.’ ı n onayl ı bir markas ı d ı r. Microsoft, MS, MS-DOS, CodeView, QuickC ve Word, Microsoft Corp.’ ı n onayl ı markalar ı d ı r. OS/2, Microsoft’a lisansl ı onayl ı bir markad ı r. PDP, Digital Equipment Corp.’ ı n ticari bir markas ı d ı r. Times ve Times Roman, Linotype AG ve/veya ş ubelerinin onayl ı markalar ı d ı r. UNIX , AT&T Bell Laboratories’in onayl ı bir markas ı d ı r. Windows, Microsoft QuickBasic ve Visual C++, Microsoft Corp.’ ı n ticari markalar ı d ı r.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5
Background image of page 4
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5 Ailelerimize
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5
Background image of page 6
6$'(&(±.øùø6(/±.8//$1,0±ødø1'ø5 vii ÖNSÖZ C programlama dili, günümüzde en yayg ı n kullan ı lan dillerden biridir. C dili, COBOL, FORTRAN, PL/I gibi eski programlama dilleri grubuna dahil edilemeyece ğ i gibi, Ada, Modula-2 gibi yeni say ı labilecek dil grubuna da girmez. C dili, klasik programlama dilleri kavramlar ı n ı n, yeni, basit ve kolay kullan ı l ı r bir ş ekilde sa ğ land ı ğ ı pratik bir dildir. C’nin popülaritesi daha çok UNIX ’inki ile ili ş kilidir, çünkü C, ilk olarak, UNIX dünyas ı n ı n programlama dili olarak ortaya ç ı km ı ş t ı r. Bu popülarite, ki ş isel bilgisayarlar ı n ço ğ almas ı ve bunlar üzerindeki güçlü derleyici ile programlama ortamlar ı n ı n kullan ı labilir hale gelmesinden sonra daha çok artm ı ş t ı r. Bu ders kitab ı , programlama dilleri üzerine Türkiye’de haz ı rlanan ders kitaplar ı ı ğ ı n ı kapatma amac ı n ı gütmektedir. Bilgisayar sistemlerine giri ş , sistem programlama, sistem yaz ı l ı m ı ve i ş letim sistemleri gibi, C dilinin programlama projeleri geli ş tirilmesinde ö ğ retildi ğ i ve kullan ı ld ı ğ ı dersler için tasarlanm ı ş t ı r. Kitap, üniversite birinci ve ikinci s ı n ı f ı nda okuyan ö ğ renciler için hedeflenmi ş tir, ancak daha yüksek düzeyde de bir ba ş vuru kitab ı olarak kullan ı labilir. Bu kitab ı okuyacaklar ı n, en az bir yap ı sal programlama dilini—örne ğ in Pascal, QuickBasic veya COBOL—bilmeleri ve veri yap ı lar ı konusunda temel bilgilere sahip olmalar ı beklenmektedir. Bu kitap, özellikle yaz
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 235

c kitabi - 5 d 1 6.8 $1 C,0 STANDART 6$ PROGRAMLAMA DL...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online