{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

asp_kodlari_IISPWS_01 - ASP Kodlarn altralm(PWS ve IIS-1Asp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected] ASP Kodlar ı n ı Çal ı ş t ı ral ı m(PWS ve IIS) - 1 - Asp kodlar ı n ı çal ı ş t ı rabilmeniz için bilgisayar ı n ı zda Internet Information Server(IIS) veya Personal Web Server(PWS) kurulu olmal ı d ı r. E ğ er i ş letim sisteminiz Windows 98 ise Windows 98’i kurdu ğ unuz CD’nin içerisinde PWD diye bir dizin bulunmal ı . Ş imdi kar ş ı lan en büyük sorunlardan biri de bu CD’nin sizde olmamas ı d ı r. Çünkü birçok ki ş i Türkiye’de bilgisayar ı n ı toplama almaktad ı r ve i ş letim sistemi bilgisayar ı satan firma taraf ı ndan kaçak olarak yüklenmektedir. E ğ er bu CD elinizde yoksa gidip bilgisayar ı ald ı ğ ı n ı z firmadan isteyiniz ve Personal Web Server’ ı kurunuz. E ğ er i ş letim sisteminiz Windows NT 4.0 ise Option Pack 3’ü kurman ı z gerekmektedir. Option pack ile beraber Internet Information server bilgisayar ı na yüklenecektir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}