{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

aspye_giris_01 - ASP'ye Giri ASP yani Active Server Pages...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mehmet Nuri ÇANKAYA ©2000 [email protected] ASP'ye Giri ş ASP yani Active Server Pages Microsoft firmas ı taraf ı ndan klasik HTML sayfalar ı na dinamik bir yap ı kazand ı rmak amac ı yla ortaya ç ı kar ı lm ı ş bir programlama dilidir. Internet yeni bir teknoloji oldu ğ undan insanlar hayal gücü s ı n ı rlar ı n ı bu yeni teknoloji ile zorlamaktad ı rlar. ASP de bu yeni teknolojinin yeni bir parças ı olmu ş tur. ASP ile web sayfalar ı n ı z ı dinamik hale getirebilirsiniz, bunu yapmak için ASP sunucu(server) taraf ı nda sizin yazm ı ş oldu ğ unuz kodlar ı çal ı ş t ı r ı r ve istemci(client) taraf ı na ona özel görüntülenmesini istedi ğ iniz sayfay ı görür. Ş imdi ilk ba ş lang ı ç için kar ı ş ı k görünebilir bu yüzden isterseniz web prograc ı l ı ğ ı ndan biraz bahsedeyim. Web programc ı l ı ğ ı , W3C taraf ı ndan standart haline getirilen HTML(Hiper Metin Anlamland ı rma Dili) ile start alm ı ş ve CGI, JavaScript, ASP, VRML gibi dillerle devam etmi ş tir. Ş imdi bu dillerin fark ı ş udur; bu dillerin baz ı lar ı sunucu taraf ı nda baz ı lar ı ise istemci taraf ı nda çal ı ş maktad ı r. İ lk olarak HTML’i ele alal ı m; HTML dosyar ı n ı n ı n içeri ğ ini hepimiz biliyoruz. Bu içerik ba ğ land ı ğ ı n ı z sunucu taraf ı dan bilgisayar ı n ı za yollan ı r ve sizde bulunan web görüntüleyici(Internet Explorer, Netscape gibi.) taraf ı ndan size sayfa anlamd ı r ı larak gösterilir. Yani tüm görüntüleme i ş lemini sizin bilgisayar ı n ı z yapar. HTML’den sonra ç ı kan Javascript teknolojisi de buna yak ı nd ı r. Yani dosyalar ba ğ land ı ğ ı n ı z bilgisayar taraf ı ndan size yollan ı r ve siz onlar ı bilgisayar ı n ı zda düzenleyip görüntülersiniz. Dikkat ettiyseniz javascript(js) içeren sayfalar di ğ er sayfalara göre daha geç yüklenmektedir, çünkü tüm o js kodlar ı sizin bilgisayar ı n ı zda çal ı ş t ı r ı l ı r ve tabi bu da performans kayb ı na yol açar. ASP ise tamamen İ stemci Taraf ı nda (server side) çal ı ş an bir programlama dilidir. Tüm kodlar sunucu taraf ı nda çal ı ş t ı r ı l ı r ve size sadece HTML kodlar ı gönderilir. Böylece performans olarak büyük bir avantaj elde edilmi ş olur, tabi bu web sunuculu ğ u yapacak bilgisayar ı n ı z ı n h ı zl ı olmas ı na da ba ğ l ı d ı r. Örnek olarak OSYM’yi dü ş ünün sizden ald ı ğ ı bir ösym numaras ı ile orada bir program çal ı ş t ı r ı r ve bu program size sadece girmi ş oldu ğ unuz numaraya ait sonucu bir html döküman ı olarak döndürür. Sunucu tarafl ı programlaman ı n di ğ er bir avantaj ı ise güvenlik tir. Örne ğ in js kodlar ı Kayna ğ ı görüntüle dedi ğ inizde görülebilmektedir. E ğ er siz güvenlik aç ı s ı ndan kullan ı c ı lar ı n görmemesini istedi ğ iniz bir program çal ı ş t ı r ı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}