book_pdf_512

book_pdf_512 - Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 1 M CL C Unicode cho ch Vi t ......................................................................................................... 2 B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode ............................................. 4 Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t ................................................................ 8 Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode........................ 9 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng ............................................. 10 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD ............................................. 16 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) g i b ng VoviMail hay NCR Cách ch n Settings trong OutLook 2000 c ch Vi t 18 c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 22 Cách ánh ch Vi t trong Hotmail ................................................................................... 26 Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail............................................................................ 28 Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 2 Unicode cho ch Vi t Unicode là m t cách dùng ch Vi t theo tiêu chu n qu c t cho tin h c. Ð c i m chính c a nó là ng i ta dùng 2 bytes (16 bits) cho m i m u t nh ô, , . Cho n nay có nhi u b ch Vi t Nam nh VISCII, VPS, VNI... vv… ang c dùng r t th nh hành trong nhi u áp d ng ph n m m khác nhau. VISCII là m t chu n c a nhóm khoa h c gia Tricholor. Trong chu n n y m imut c bi u di n b ng m t byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng các con s tr ng c a b ch ASCII ( c a M - A là vi t t t cho American, trong khi VI cho Vietnamese) bi u di n các ch Vi t Nam có d u. Vì con s l n nh t có th bi u di n b ng 1 byte là 255, ó chính là t ng s m u t Vi t Nam t i a ta có th dùng c b t c lúc nào. R t ti c ch Vi t Nam c n h n 255 m u t nên ng i ta ph i t thêm b ch Hoa (thí d nh UHoàiH 1.1) hay thay th các d u hi u ít dùng, nh d u ngo c kép, b ng nh ng m u t Vi t Nam c n ph i có. T c là h mu n có y b c h Vi t ta ph i hy sinh vài d u hi u ít dùng c a b ch ASCII. B ch VPS c a H i Vietnamese Professionals Society c ng dùng cùng m t nguyên t c nh VISCII. Có i u khác là vì VPS c tri n khai Pháp, nên các khoa h c gia mu n b t u b ng m t b ch dùng cho ti ng Pháp r i m mang thêm dùng cho ch Vi t. Nói tóm l i, hai b ch VISCII và VPS khác nhau ch ch quy c dùng con s nào b i u d i n m t m u t Vi t Nam. Vi t Nam có ki u ch .vnTimes r t th nh hành trên các trang Web. Các khoa h c gia thi t k ki u ch n y c ng dùng m t nguyên t c gi ng nh trong VISCII và VPS. Nói m t cách khác, ta có th d ch (convert, map) t ki u ch n y qua ki u ch kia r t d dàng vì có m i liên h t ng m u t m t (one-to-one correspondence). Ki u ch VNI h i khác m t chút vì có nhi u ch ng i ta dùng 2 bytes bi u di n m t m u t . VNI là m t trong nh ng b ch u tiên c dùng cho ch Vi t trong tin h c. Ði u áng nói là s thành công v th ng m i c a VNI. M c d u mu n ánh máy v i b ch VNI ta ph i tr ti n, công ty VNI tích c c nh t trong vi c tri n khai các áp d ng ph n m m c a VNI ph c v khách hàng. Trong khi ó các t ch c Tricholor và Vietnamese Professionals Society là g m nh ng khoa h c gia thi n nguy n, t t c u có vi c làm toàn th i gian nên công vi c tri n khai ph n m m cho các b ch p h i b g i i h n. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 3 Còn VietNet ch ng qua ch là m t quy c v cách dùng các m u t có s n c a ASCII ánh ti ng Vi t. Nh ng d u dùng cho các nguyên âm c ánh thêm, thí d nh ch "Ð a ón" c ánh là "DDu+a ddón". Do ó, nói cho úng ra VietNet không ph i là m t b ch . Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t B ng VIQR VPS 4 i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode VPS VISCII VNI TCVN Unicode Unicode VISCII VNI TCVN Hex Hex Hex Hex Symbol Hex Dec UTF-8 Hex a' á E1 á E1 aù 61 F9 ¸ B8 á 00E1 225 C3 A1 a` à E0 à E0 aø 61 F8 µ B5 à 00E0 224 C3 A0 a? ä E4 ä E4 aû 61 FB ¶ B6 1EA3 7843 E1 BA A3 a~ ã E3 ã E3 aõ 61 F5 · B7 00E3 227 C3 A3 a. å E5 Õ D5 aï 61 EF ¹ B9 1EA1 7841 E1 BA A1 a( æ E6 å E5 aê 61 EA ¨ A8 0103 259 C4 83 a(' ¡ A1 ¡ A1 aé 61 E9 ¾ BE 1EAF 7855 E1 BA AF a(` ¢ A2 ¢ A2 aè 61 E8 » BB 1EB1 7857 E1 BA B1 a(? £ A3 Æ C6 aú 61 FA ¼ BC 1EB3 7859 E1 BA B3 a(~ ¤ A4 Ç C7 aü 61 FC ½ BD 1EB5 7861 E1 BA B5 a(. ¥ A5 £ A3 aë 61 EB Æ C6 1EB7 7863 E1 BA B7 a^ â E2 â E2 aâ 61 E2 © A9 00E2 226 C3 A2 a^' à C3 ¤ A4 aá 61 Ê CA 1EA5 E1 BA A5 ã â Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 5 E1 7845 a^` À C0 ¥ A5 aà 61 E0 Ç C7 1EA7 7847 E1 BA A7 a^? Ä C4 ¦ A6 aå 61 E5 È C8 1EA9 7849 E1 BA A9 a^~ Å C5 ç E7 aã 61 E3 É C9 1EAB 7851 E1 BA AB a^. Æ C6 § A7 aä 61 E4 Ë CB 1EAD 7853 E1 BA AD e' é E9 é E9 eù 65 F9 Ð D0 é 00E9 233 C3 A9 e` è E8 è E8 eø 65 F8 Ì CC è 00E8 232 C3 A8 e? È C8 ë EB eû 65 FB Î CE 1EBB 7867 E1 BA BB e~ ë EB ¨ A8 eõ 65 F5 Ï CF 1EBD 7869 E1 BA BD e. Ë CB © A9 eï 65 EF Ñ D1 1EB9 7865 E1 BA B9 e^ ê EA ê EA eâ 65 E2 ª AA 00EA 234 C3 AA e^' ‰ 89 ª AA eá 65 E1 Õ D5 1EBF 7871 E1 BA BF e^` Š 8A « AB eà 65 E0 Ò D2 1EC1 7873 E1 BB 81 e^? ‹ 8B ¬ AC eå 65 E5 Ó D3 1EC3 7875 E1 BB 83 e^~ Í CD AD eã 65 E3 Ô D4 1EC5 7877 E1 BB 85 e^. Œ 8C ® AE eä 65 E4 Ö D6 1EC7 7879 E1 BB 87 i' í ED í ED í ED Ý DD 00ED C3 AD ê í Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 6 237 00EC 236 C3 AC D8 1EC9 7881 E1 BB 89 Ü DC 0129 297 C4 A9 F2 Þ DE 1ECB 7883 E1 BB 8B où 6F F9 ã E3 ó 00F3 243 C3 B3 F2 oø 6F F8 ß DF ò 00F2 242 C3 B2 ö F6 oû 6F FB á E1 1ECF 7887 E1 BB 8F F5 õ F5 oõ 6F F5 â E2 00F5 245 C3 B5 † 86 ÷ F7 oï 6F EF ä E4 1ECD 7885 E1 BB 8D o^ ô F4 ô F4 oâ 6F E2 « AB 00F4 244 C3 B4 o^' Ó D3 ¯ AF oá 6F E1 è E8 1ED1 7889 E1 BB 91 o^` Ò D2 ° B0 oà 6F E0 å E5 1ED3 7891 E1 BB 93 o^? ° B0 ± B1 oå 6F E5 æ E6 1ED5 7893 E1 BB 95 o^~ ‡ 87 ² B2 oã 6F E3 ç E7 1ED7 7895 E1 BB 97 o^. ¶ B6 µ B5 oä 6F E4 é E9 1ED9 7897 E1 BB 99 o+ Ö D6 ½ BD ô F4 ¬ AC 01A1 C6 A1 i` ì EC ì EC ì EC × D7 i? Ì CC ï EF æ E6 Ø i~ ï EF î EE ó F3 i. Î CE ¸ B8 ò o' ó F3 ó F3 o` ò F2 ò o? Õ D5 o~ õ o. ì õ ô Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 7 417 o+' § A7 ¾ BE ôù F4 F9 í ED 1EDB 7899 E1 BB 9B o+` © A9 ¶ B6 ôø F4 F8 ê EA 1EDD 7901 E1 BB 9D o+? ª AA · B7 ôû F4 FB ë EB 1EDF 7903 E1 BB 9F o+~ « AB Þ DE ôõ F4 F5 ì EC 1EE1 7905 E1 BB A1 o+. ® AE þ FE ôï F4 EF î EE 1EE3 7907 E1 BB A3 u'</Fon Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t FontFamily: FontSize: FontWeight: Tahoma 5 Normal Font ch trong khung này thay i theo th Font trong combo box bên trái Ðây là font ch trong m t ph n c a m t câu. N u font ch nào không có glyphs m u t ch Vi t thì b n s không c c ch Vi t mà ch th y ô vuông. Khi b n thay i font trong B n có th dùng ph ng ti n này combo box: Font-Family, set Default font a chu ng Font-Size hay Font-Weight, cho browser ang dùng c a b n. v n b n trong khung bên ph i c ng s thay i và dùng theo font b n ch n. B n s không c c ch Vi t n u font b n ch n không ch a m u t glyphs Unicode ti ng Vi t. Trang web này giúp b n l a ra nh ng font Unicode trong máy c a b n, font nào có th s d ng trình bày Unicode ch Vi t và font nào không th dùng trình bày Unicode ch Vi t. 8 Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t Ch 9 ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode N u b n ã có m t m n g i m c vi t b ng m t trong các mã tiêu chu n Vi t ng sau ây: Viscii, VPS, VNI và .vnTime và b n mu n bi n toàn b m ng i m c a b n thành tiêu chu n Unicode thì ây úng là ch ng trình b n c n dùng. Ch ng trình VNtoUnicode có th chuy n các trang web Vi t ng trong m t folder hay directory thành trang web Vi t ng Unicode. Các mã tiêu chu n Vi t ng c h tr g m Viscii, VPS, VNI và .vnTime nh ng b n có th n i r ng h tr cho các tiêu chu n khác b ng cách thêm chúng vào mã l p trình. Ch ng trình này c vi t b ng Microsoft Visual Basic 6.0, do ti n s Lê Ð c H ng th c hi n và t t c các mã l p trình và b ng m u chuy n mã u c gói trong h s vntounicode.zip b n download. M i tiêu chu n u có m t b ng mã hoán chuy n (mapping table) nh VNItoUnicode.txt, VISCIItoUnicode.txt, VPStoUnicode and VNTimetoUnicode. B n có th thêm b ng mã i chi u khác cho mã tiêu chu n Vi t ng khác. Ch ng trình này ch y u làm 3 vi c nh sau: Chuy n t t c các c p t nh "aù" thành Unicode t Chuy n t t c tên Font thành "Tahoma". Chuy n m u t Vi t thành mã s Unicode. ng ng. Trong h s zip có ch a các trang web m u b ng VPS, VNI, VISCII và .vnTime v i các trang web Unicode mã s và UTF-8 t ng ng. M t khi b n ã có trang b ng mã s Unicode, thì b n có th ti n thêm m t b c chuy n trang Unicode mã s thành trang web UTF-8. Vì ch ng trình này làm vi c theo t ng nhóm trang web c t trong m t folder nên t c hoán chuy n s t ng lên r t nhi u. B n có th s a i mã l p trình c a ch ng trình này s d ng nh ng Font khác nh Arial, Courier New, Times New Romans, Verdana... vân vân. B n c ng có th s a i mã l p trình này t ng hóa ch ng trình hoán chuy n theo nhu c u c a b n. N u b n bi n c i mã l p trình này, chúng tôi k v ng b n s thông báo cho chúng tôi bi t và g i cho chúng tôi m t b n bi n c i c a b n nh ng s thay i h u d ng khác có th c a vào trong các b n ch ng trình t ng lai. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 10 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng N u b n ang dùng Windows 2000 Professional/ Server thì b n có th gõ ch Vi t Unicode (dùng các ch ng trình gõ ch Vi t nh VPS, VietKey, VNI vv...) trong Notepad hay WordPad 2000 vi t webpage ch Vi t tr c ti p b ng HTML. Nh ng n u b n ang dùng Windows 95.x hay Windows 98.x thì Fronpage là công c không th thi u c giúp b n vi t webpage Unicode Vi t ng m t cách d dàng ti n l i. Hi n nay (tháng T 2001) trên th tr ng Web Editors thì Frontpage 98/ 2000 là m t trong vài wysiwyg editors h tr Unicode. Các web editors khác nh Cold Fusion 4.x, Dreamweaver 4, Dreamweaver UltraDev 4, NetOject Fusion 5 vân vân u không h tr Unicode. D nhiên chúng ta v n có th dùng nh ng web editors trên vi t webpage Vi t Ng nh ng b t ti n ch là không c c ti ng Vi t và không th y cl i chính t s a l i câu v n... B n có th dùng các ch ng trình gõ ch Vi t m i nh t c a VPS, VietKey, VNI vân vân gõ ch Vi t Unicode. Các ch ng trình trên có th dùng trong h u h t các ng d ng c a b Office 97, Office 2000 và m t s ng d ng khác. Tr c kia Frontpage 97 và Frontpage 98 là ch ng trình clpca Microsoft, nh ng k t Frontpage 2000, Micorsoft ã nh p nó vào thành viên c a b Office 2000. T t c các b Frontpage nói trên u h tr Unicode nh ng d nhiên là b Frontpage 2000 là có h tr Unicode y nh t. Trong ph n này chúng tôi ch bàn n ph n dùng Unicode c a Frontpage 2000 trong webpage Vi t ng và các b n có th suy di n t b này cho b Frontpage 98. Trong Frontpage 2000 b n có th m m t trang m i b ng cách vào: File > New > Page Sau khi m t trang m i ã c m ra s n sàng cho b n a d li u và hình nh trang trí vào thì trong ph n góc d i bên trái c a Window chánh View/ Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 11 Page b n s th y có 3 tab ch n l a sau ây: Normal, HTML, Preview. Tóm t c cách dùng c a 3 tabs này nh sau: Normal: cho phép b n nhìn wysiwyg c a trang web b n ang làm vi c và cho b n s a ch a tùy ý trang web này. HTML: b n c th y toàn b tag n i HTML c a trang và có th s a ch a trang web b ng HTML tag nh b n làm vi c trên trang web khi m b ng NotePad. Preview: b n ch nhìn th y wysiwyg c a trang web nh ng không s a c. Sau khi gõ vào tab Normal có th biên so n trang web, b n nh p chu t ph i trong b t k ch nào trong trang web cho ra popup menu r i ch n Page Properties..., m t window nh sau hi n lên: T t c các setting s d ng Unicode cho m i trang web u n m trong tab Language nên b n gõ vào Language tab th y window sau: Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 12 Tùy theo cách setting c a b n t trong Tools/ Web Setting, Page Properties/ Language s hi n lên khác nhau. Hình trên là cách setting c a các trang trong Vovisoft s d ng Unicode NCR và ph n setting trên s t ng vi t cho b n hàng meta tag sau (meta tag có ch m) trong ph n Heading tag c a trang: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Using Unicode in Frontpage 2000</title> </head> N u b n ch n Vietnamese trong combo box (Mark current document as:) nh hình sau: thì b n s có thêm hàng meta tag nh sau: <meta http-equiv="Content-Language" content="vi"> Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 13 Ch "vi" trong content="vi" là ký hi u t t (short string) c a locale ID Vietnam. N u b n mu n tìm hi u thêm v các ký hi u t t locale ID dùng cho ngôn ng các qu c gia thì gõ vào ây. Meta tag này dùng xác nh ngôn ng c dùng trong trang web Frontpage ng d ng úng ph n m m ki m tra ánh v n và giúp các Search Engine xác nh ngôn ng c dùng trong trang web mà nó ang l c tìm. Hàng meta tag v locale theo bút gi là không c n thi t cho các trang s d ng Unicode cho ti ng Vi t nh các trang web trong Vovisoft. Tuy nhiên n u dùng locale Vietnam (Vietnamese Windows) theo Microsoft và dùng codepage 1258 cho ti ng Vi t thì meta tag này s giúp cho nh ng ai ã set trong browser s d ng Vietnamese 1258 có th ch y th ng vào các trang dùng Vietnamese 1258 c a m ng có a ngôn ng mà ti ng Vi t là m t trong các ngôn ng c ng d ng. Ði u áng chú ý là code page 1258 không ph i là mã Unicode vì có m t s mã i m (code points) không x p theo t v trong gi i s Unicode. Nói tóm l i b n set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode NCR: Page Language Mark current document as: <none> HTML encoding Save the document as: US/Western European (codepage 1252) Reload the current document as: <Automatic Encoding> và set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode UTF-8: Page Language Mark current document as: <none> HTML encoding Save the document as: Multilingual (UTF-8) Reload the current document as: <Automatic Encoding> B n s th y trong ph n Header tag c a trang có ph n meta tag sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> M t i u c áo c a Frontpage 2000 là b n có th chuy n i t NCR thành UTF-8 hay ng c l i m t cách d dàng b ng cách set charset=1252 thành charset=utf-8 hay ng c l i r i "Save" trang web là b n có ngay mã Unicode NCR hay UTF-8. Có l cho n gi c ng ch a có ch ng trình Web Editor nào x lý Unicode nhuy n nh Frontpage 2000. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 14 NCR là m t ph ng pháp bi u hi n Unicode b ng t v trong gi i s ký t Unicode 16 bit còn UTF-8 là m t cách mã c t b ng 8 bit c a Unicode. N u b n ch a rõ th nào là Unicode NCR và th nào là UTF-8 thì m i b n gõ vào ây. N u b n ch dùng Frontpage 2000 vi t website Vi t ng b ng Unicode thôi thì b n có th set luôn cho trang m i default c a Frontpage 2000 có charset là 1252 ho c UTF-8. B n vào Tools/ Web settings... và trong h p Window hi n lên, b n ch n tab Language r i trong: Server message language: ch n English Default page encoding: ch n US/Western European R i nh n vào nút OK. T gi tr i c m i l n b n m m t trang Frontpage m i vi t bài thì trang m i ó ã có s n hàng meta tag sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows1252"> b n gõ Unicode ch Vi t theo Decimal NCR. N u b n mu n dùng UTF-8 thì trong: Default page encoding: ch n Multilingual (UTF-8) và khi m m t trang m i b n s có s n meta tag sau: Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 15 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Sau khi set s n các ph n trên, b n ch còn m t i m nên l u ý ó là luôn áp d ng font: Tahoma, Arial, Times New Roman vv... vào t t c text Vi t ng vì n u không s có browser ( ã set s n nh ng fonts default không ch a glyphs ch Vi t) không c c Unicode Vi t ng c a b n. Ghi chú: Các b n Internet Explorer 4.x tr v sau u có th trình bày úng Unicode theo NCR hay UTF-8 khi t úng charset theo d ng c a nó nh ng Netscape 4.x thì ch có th hi n th Unicode úng n u trang web c mã theo UTF-8. N u b n mu n c hai browsers trên u có th hi n th c trang web Vi t ng c a b n thì b n nên dùng UTF-8 cho các trang web Vi t ng . M t i m l n a là theo m t s báo cáo và theo kinh nghi m c a bút gi thì Netscape 4.x có th hi n th c Unicode mã theo NCR v i i u ki n là meta tag ph i set theo: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Nh v y có ngh a là Netscape 4.x ã xem UTF-8 nh m t code page (gi ng nh các codepages: 1251, 1252...1258 vân vân...) ch không ph i là m t d ng mã Unicode 8 bit nh ng qua Netscape 6.x thì i u này ã c ch nh l i. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 16 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD Thi t K MS-WORD Template: 1. Vào Tools \ Options \ File Location tab xem bi t directory c a Startup files. 2. Ra kh i MS-WORD và copy vnunicode.dot vào directory c a startup files. Th ng th ng directory này là C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup\ 3. M MS-WORD tr l i và vào Tools \ Templates and Add-Ins và check [check box] c a vnunicode.dot n u c n. 4. Hi n gi nên dùng font Tahoma cho b o m. B n có th vào Format \ Styles set Tahoma làm default font. Trong t ng lai có th dùng các fonts khác nh Arial, Times New Roman, v…v… 5. N u mu n thì vào Tools \ Auto Correct và uncheck h t t t c các check boxes MS-Word kh i t ng i nh ng ch nh i thành I ( ây là m t feature có th r t phi n ph c h n là ích l i). Cách ánh D u: Dùng các nút b m sau ây ánh d u tr c khi b m nút nguyên âm. Du Nút B m Tr c Khi B m Thí D Nút Nguyên Âm Sc Ctrl + 1 á : Ctrl Á : Ctrl + 1, Shift + A Huy n Ctrl + 2 à : Ctrl À : Ctrl + 2 , Shift+A + 2 , A Hi Ctrl + 3 : Ctrl : Ctrl + 3 , Shift+A + 3 , A Ngã Ctrl + 4 ã : Ctrl à : Ctrl + 4 , Shift+A + 4 , A N ng Ctrl + 5 : Ctrl : Ctrl + 5 , Shift+A + 5 , A Âêô Ctrl + 6 â : Ctrl  : Ctrl + 6 , Shift+A + 6 , A + 1, A Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 17 Ctrl + 7 + 7 , A Ctrl + 8 : Ctrl : Ctrl + 8 , Shift+U + 8 , A Ctrl + 9 : Ctrl Ð : Ctrl + 9 , Shift+D + 9 , D Atl + 1 : Alt : Alt + 1 , shift+A + 1 , A Atl + 2 : Alt : Alt + 2 , shift+A + 2 , A Alt + 3 : Alt : Alt + 3 , Shift+A + 3 , A Alt + 4 : Alt : Alt + 4 , Shift+A + 4 , A Alt + 5 : Alt : Alt + 5 , Shift+A + 5 , A Ctrl + Alt + 1 : Ctrl+Alt : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A + 1 , A Ctrl + Alt + 2 : Ctrl+Alt : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A + 2 , A Ctrl + Alt + 3 : Ctrl+Alt : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A + 3 , A Ctrl + Alt + 4 : Ctrl+Alt : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A + 4 , A Ctrl + Alt + 5 Ð : Ctrl : Ctrl + 7, Shift+A : Ctrl+Alt : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A + 5 , A Nói tóm l i: 1. ánh d u tr c, nguyên âm sau. 2. dùng Ctrl cho d u n, Alt cho ô hay â v i d u và Ctrl + Alt cho hay v i d u Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 18 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR Các b n s d ng OutLook Express c a IE 5x settings c a OutLook Express nh sau có th nh n email có th ch n các c c ch Vi t Unicode: Trên Menu c a OutLook Express gõ vào Tools - Options - Read box sau ây: m tab Hình 1 Gõ vào nút Fonts... trong ph n Fonts c a (hình 1) m dialogue sau ây: Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 19 Hình 2 Trong ph n [Font settings] ch n Western European nh hình trên Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình trên Trong ph n Encoding ch n Western European (windows) nh hình trên Gõ vào nút [Set as Default] r i gõ vào nút OK Gõ vào nút International settings trong (hình 1)... óng dialogue trên l i m dialogue sau ây: Hình 3 Dialogue trên cho th y Western European (Windows) là Default encoding c a OutLook Express Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t N u mu n dùng OutLook Express sau: 20 g i email ch Vi t thì có th set nh Trong ph n tab Send c a dialogue sau Settings... ây, gõ vào nút International Hình 4 Trong ph n Default encoding c a dialogue sau ây ch n Western European (Windows) Hình 5 Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t Gõ vào nút OK 21 óng dialogue trên l i Trong hình 4 trên gõ vào nút HTML m dialogue sau ây: Hình 6 Trong ph n [Encode text using] ch n None r i gõ nút OK li óng dialogue Các ph n khác gi nguyên nh default c a nó. B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 ánh ch Vi t trong Outlook Express. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi ánh ch Vi t mà không c n g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ch y m t ch ng trình bên ngoài. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 22 Cách ch n Settings trong OutLook 2000 c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR Các b n s d ng OutLook 2000 OutLook nh sau có th c nh n email có th ch n các settings c a c ch Vi t Unicode: Trên Menu c a OutLook gõ vào Tools - Options - Mail Format box sau ây: m tab Hình 1 Trong [Send in this message format] c a (hình 1) ch n HTML nh hình trên Gõ vào nút Settings... m dialogue sau ây: Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 23 Hình 2 Trong ph n [Encode text using] c a (hình 2) ch n None nh hình trên r i gõ nút OK Gõ vào nút International Options... c a (hình 1) m dialogue sau ây: Hình 3 Ch n Western European (Windows) cho c hai combo box nh hình trên Trong ph n Stationery and Fonts trong (hình 1), gõ vào nút Fonts... dialogue sau ây: m Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 24 Hình 4 Trong ph n Message Fonts c a dialogue trên ch n font Tahoma cho c hai ph n: When composing a new message (N u b n mu n chuy n Email b ng ch Vi t ) when replying and forwarding (N u b n mu n chuy n Email b ng ch Vi t) Gõ vào nút Fonts c a ph n Stationery and Fonts trong (hình 1) dialogue sau ây: m ra Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 25 Hình 5 Trong ph n Font settings ch n Western European nh hình 5 Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình 5 Các ph n còn l i c gi nguyên nh default c a OutLook Cách ch n setting nh trên s cho phép b n c c ch Vi t Unicode ng th i i n th g i tr l i c ng s chuy n ch Vi t úng cho ng i nh n. B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 ánh ch Vi t trong Outlook 2000. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi ánh ch Vi t mà không c n g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ch y m t ch ng trình bên ngoài. Ði u ki n c n có vi t và c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 26 Cách ánh ch Vi t trong Hotmail Sau khi vào trang Hotmail c hay g i i n th , b n gõ vào Compose trên menu bar ngang vào trang vi t và chuy n i n th . Gõ vào checkbox "Rich Text Format" (c n ph i check vào ây thì m i có th x lý Unicode) thì b n s th y ph n ánh ch và g i i n th nh hình sau: N u b n dùng m t ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 thì b n có th ánh ch vi t vào khung ch c a Hotmail g i b ng font Unicode. Tuy nhiên trong VPS 4.0 b n c n set úng thì m i ánh c ra ch Vi t Unicode. Mu n v y, b n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 27 Nh ng Font sau ây có th có glyphs Unicode ch Vi t trong h th ng Windows c a b n: Arial, Courier New, Times New Romance và Verdana. Khi ánh ch Vi t mà th y ô vuông thì b n c n ch n m t trong nh ng font trên xem ch Vi t hi n ra úng hay không. N u không có font nào hi n úng ch Vi t thì có ngh a là fonts trong máy c a b n ã quá c , b n c n n website c a Microsoft download fonts m i h n. Các b n mu n ánh ch Vi t ng i b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft n a ch i n th Hotmail. c có th nh n úng ch Vi t thì ánh ch Vi t và chuy n i n th Hotmail t ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng nh n có h p th Hotmail s c c ch Vi t t c thì. Ði u ki n c n có VoviMail và ng i c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 28 Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail Mu n ánh ch Vi t b ng font Unicode trong Yahoo! Mail, b n c n có ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Sau khi ch y Vps v i setting nh ã nói trên, b n có th gõ ch Vi t vào khung ch c a Yahoo! Mail nh hình sau: Yahoo! s trình bày Unicode ch Vi t úng hay sai tùy theo font có trong máy c a b n. Tr ng i c a Yahoo là không font Tahoma cho ng i dùng ch n nên khi máy nào không có font Unicode ch Vi t trong các font c nh trong Yahoo! Mail thì s g p tr ng i trong v n c i n t h . B n có th làm m t cu c th nghi m b ng cách highlight m t ph n ch Vi t trong khung ch r i ch n t ng font m t trong combobox Font. B n s th y có m t Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 29 s font không cho hi n úng ch Vi t. T i sao? T i vì nh ng font ó không có glyhps Unicode ch Vi t. Các b n mu n ánh ch Vi t ng i b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft n a ch i n th Yahoo! c có th nh n úng ch Vi t thì ánh ch Vi t và chuy n i n th Yahoo! Mail t ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng VoviMail và ng i nh n có h p th Yahoo! s c c ch V i t t c k h c. Ði u ki n c n có v i t và c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x.; NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode. ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/17/2010 for the course N/A N/A taught by Professor N/a during the Spring '10 term at BYU.

Ask a homework question - tutors are online