Dac nhan tam

Dac nhan tam - :Tcgi: Munlymtngphtong...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
.::Tác giả:  Dale Carnegie - Nguyễn Hiến Lê dịch ::. Muốn lấy mật đừng phá tổ ong  Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở chân thành Nữu Ước (New York)  được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm mươi lính công  an bao vây một căn phố để bắt tên y cũng mang hai cây súng sáu trong mình. Họ leo lên  mái nhà chung quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ, cả một khu mỹ lệ  nhất của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thinh. Crowley núp  sau chiếc ghế đệm bông, bắn lại lính không ngừng.  Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội nhân nguy  hiểm nhất.Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì hết".  Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biét, bạn hãy đọc  hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời "Dưới lớp áp này, trái tim  ta đập, chán ngán, nhưng thương người, không muốn làm hại một ai hết".  Không muốn làm hại ai hết!Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người lính công  an lại gần y để hỏi y giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt súng, giết người đó tức  thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà còn tự khoe: "Trái tim thương người,  không muốn làm hại một ai hết!".  Trước khi lên ngồi ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn than: "Tôi  chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".  Nghĩa là trong thâm tâm y, y nhất định không chịu nhận y có tội. Bạn sẽ nói: "Thì  chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa". Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một  của nước Mỹ. Al Copone, tên đầu đảng ăn cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh  khủng, cũng nói: "Ta đã dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời ta để mua vui cho thiên  hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi và bị săn bắn như con thú dữ".  Mà cả Dutch Schluts, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước cũng  tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ. Viên Giám đốc khám Sing Sing,  ông Lawes, viết "ở Sing Sing, những tội nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thong 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 92

Dac nhan tam - :Tcgi: Munlymtngphtong...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online