kontsys070525

kontsys070525 - DEAÖGA AEA EAE G EGAYE5Ô 755k Ð8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DEAÖGA AEA EAE G EGAYE5Ô 755k Ð8 ÄEDE :Øde Ðade fÓ ÖÑ e Ðb Ðad ÓÒ ØiÒÙ eÖ Ðiga×Ý × ØeÑF ÙÒ k ØiÓÒ × ØeÓ Ö iÓhÓÑ Ô ÐeÜ aÒa ÐÝ × e fÝÑ ae ÐÐeÖgÝÑ Òa × ie Øabe ÐÐÓhÑ iÒ iÖkÒa Öe ö ×Ò iÒ ga ÖÒa ×kaÚa Öa fö Ö×eddaÑ edÓ ÖdeÒ Ø ÐigaÑ Ó ØiÚeÖ iÒ ga Ö E Òha ÐÚÓÒd Ðige Ða ×Ø i×k ×ØÖÒg ÐÒg ×d eÒÔÓ × iØ iÚa x aÜ e ÐÒ Ö fa ×Ø iÒ ×ÔÒd i x = 0 id Ø id eÒ t = 0 Ö×ØÖÒg eÒ ÖakÓhg e×Ñ ed e Ð×ØeÒhaÑÑ a Öed eÒ ØÖaÒ ×Ú eÖ×e ÐÐaha ×Ø igh eØeÒ h ( x ) = 5( θ ( x- 1 . 9)- θ ( x- 2 . 1)) . gÙ Øb ÖedÒ iÒg ×ha ×Ø igh eØeÒ i×ØÖÒg eÒÖ a Ø ÐÐÙÔÔ eÒÑ a ØeÑ a Ø i×kÑ Ód e ÐÐfö Ö×ØÖÒg eÒ ×ØÖaÒ ×Ú eÖ×e ÐÐaÙ Øbö jÒ iÒg u ( x, t ) 4 b iØad e Ð× u ( x, 3) d < x < 6 d e Ð× u (3 , t ) d < t < 6 6 E Ò ×Ñ a ÐhÓÑ Óg eÒ Öakha ÐÚÓÒd ÐigÑ eØa ÐÐ×ØÒg Ðigg eÖ ÐÒg ×ÔÓ × iØ iÚa x aÜ e ÐÒØÒg eÒ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kontsys070525 - DEAÖGA AEA EAE G EGAYE5Ô 755k Ð8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online