kontsys090109

kontsys090109 - LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK TENTAMENSSKRIVNING KONTINUERLIGA SYSTEM 7.5 hp 2009-01-09 kl 14 – 19 HJÄLPMEDEL: Utdelade formelblad (Kontinuerliga system + Funktionsteori), Tefyma eller gymnasietabell och miniräknare. Lösningarna ska vara försedda med ordentliga motiveringar. 1. Två likadana smala, metallcylindrar har mantelytan men inte ändarna isolerad. I den ena cylindern är temperaturen 100 ◦ överallt medan den andra är nollgradig. Vid tiden t = 0 tillverkas en 2 m lång cylinder genom att de båda cylindrarna föres samman. Den nya cylinderns ändpunkter isoleras också. Bestäm temperaturfördelningen i cylindern vid tiden t och x m från ena ändpunkten. Bortse från övergångsmotstånd i kontaktytan. Fysikaliska konstanter kan sättas till 1. 2. Operatorn A definieras av A u =- 1 cos x d dx parenleftbigg cos x du dx parenrightbigg D A = braceleftbig u ∈ C 2 ((- π 2 , π 2 )) | u och u ′ begränsade bracerightbig a) Ange en skalärprodukt i vilken A är symmetrisk och visa utgående från definitionen att...
View Full Document

This note was uploaded on 10/07/2011 for the course FMA 021 taught by Professor Pellepettersson during the Spring '11 term at Lund.

Page1 / 2

kontsys090109 - LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online