{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kontsys090109

kontsys090109 - TENTAMENSSKRIVNING KONTINUERLIGA SYSTEM 7.5...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK TENTAMENSSKRIVNING KONTINUERLIGA SYSTEM 7.5 hp 2009-01-09 kl 14 – 19 HJÄLPMEDEL: Utdelade formelblad (Kontinuerliga system + Funktionsteori), Tefyma eller gymnasietabell och miniräknare. Lösningarna ska vara försedda med ordentliga motiveringar. 1. Två likadana smala, metallcylindrar har mantelytan men inte ändarna isolerad. I den ena cylindern är temperaturen 100 överallt medan den andra är nollgradig. Vid tiden t = 0 tillverkas en 2 m lång cylinder genom att de båda cylindrarna föres samman. Den nya cylinderns ändpunkter isoleras också. Bestäm temperaturfördelningen i cylindern vid tiden t och x m från ena ändpunkten. Bortse från övergångsmotstånd i kontaktytan. Fysikaliska konstanter kan sättas till 1. 2. Operatorn A definieras av A u = - 1 cos x d dx parenleftbigg cos x du dx parenrightbigg D A = braceleftbig u ∈ C 2 (( - π 2 , π 2 )) | u och u begränsade bracerightbig a) Ange en skalärprodukt i vilken A
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}