kontsys100113

kontsys100113 - LUNDS TEKNISKA H ¨ OGSKOLA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LUNDS TEKNISKA H ¨ OGSKOLA TENTAMENSSKRIVNING MATEMATIK KONTINUERLIGA SYSTEM 7.5 hp 2010–01–13 kl 8 – 13 HJ ¨ ALPMEDEL: Tefyma eller gymnasietabell, utdelad formelsamling i Kontinuerliga system samt minir¨ aknare. L¨ osningarna skall vara f¨ orsedda med ordentliga motiveringar. 1. En 1 m l˚ ang, tunn, homogen st˚ ang har mantelytan isolerad. Under l˚ ang tid har den ena ¨anden haft kontakt med ett 0-gradigt medium vid x = 0 medan den andra ¨anden har varit i kontakt med ett 100-gradigt medium vid x = 1. Vid tiden t = 0 v¨ands st˚ angen snabbt s˚ a att ¨andarna byter plats. Best¨am temperaturen i st˚ angen d˚ a t > 0. Fysikaliska konstanter kan s¨attas till 1. 2. Ett l˚ angt och smalt vattenr¨or med radien 1 cm har ett 2 cm tjockt lager av isolering runtom. Vattnet i r¨oret har konstant temperatur 70 ◦ C och rumstemperaturen ¨ar 20 ◦ C . Best¨am temperaturen i isoleringsskiktet efter l˚ ang tid. Bortse fr˚ an ¨overg˚ angsmotst˚ and....
View Full Document

This note was uploaded on 10/07/2011 for the course FMA 021 taught by Professor Pellepettersson during the Spring '11 term at Lund.

Ask a homework question - tutors are online