{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kontsyslos080825

kontsyslos080825 - DEAÖGA AEA ACAGA EGAYE75hÔ 885 Ód e...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: DEAÖGA AEA ACAGA EGAYE75hÔ 885 Ód e ÐÐ        u t- Du xx = 0 , < x < 2 L, t > u x (0 , t ) = u x (2 L, t ) = 0 , t > u ( x, 0) = braceleftbigg q, 2 q, < x < L L < x < 2 L . edhÓÑ Óg eÒaeÙÑ aÒÒÚ iÐÐkÓ ÖÖeÒÓ × iÒÙ ×Ù ØÚ ek ÐiÒg ÐÑ Ô Ðig Úa Ö : ÓÒeÒ ØÖa Ø iÓÒ eÒb ÐiÖ 3 q 2- 2 q π ∞ summationdisplay k =1 sin( kπ/ 2) k e − Dk 2 π 2 t/ (4 L 2 ) cos kπx 2 L Ñ ed 3 q 2 ×ÓÑ ×Øa Ø iÓÒ Ö kÓÒeÒ ØÖa Ø iÓÒ E Ò × iÒÙ ××eÖ ieaÒ ×a Ø× Ðed eÖØ iÐÐ u ( x, t ) = 2 cπ ∞ summationdisplay k =1 sin( kπ/ 2) k sin( ckt ) sin( kx ) Ód e ÐÐeÒkaÒb e ×k Ö iÚad eÒ ØÖaÒ ×Ú eÖ×e ÐÐa ×ÚÒgÒ iÒg eÒhÓ ×eÒ ×ØÖÒg×ÓÑ Ö fa ×Ø×a ØØ i (0 , 0) Óh ( π, 0) Óh ×ÓÑ Ú id Ø id eÒ t = 0 Ðigg eÖ×Ø iÐÐa ÐÒg ×Ñ ed x aÜ e ÐÒÑ eÒÚ id Ø id eÒ t = 0 fÖeØØ× ÐagÑ edeÒ ×Ñ a Ð haÑÑ a Öe i ( π 2 , 0) ÓÒ ×ØaÒ ØeÒ c 2 kaÒ ØÓ Ðka ××ÓÑ kÚÓ ØeÒÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kontsyslos080825 - DEAÖGA AEA ACAGA EGAYE75hÔ 885 Ód e...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online