{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kontsyslos090109

kontsyslos090109 - SVAR OCH ANVISNINGAR KONTINUERLIGA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK SVAR OCH ANVISNINGAR KONTINUERLIGA SYSTEM 7.5 hp 2009–01–09 1. Lägg in ett koordinatsystem så att den 100 gradiga cylindern ligger i intervallet 0 < x < 1 och den 0 gradiga i intervallet 1 < x < 2 . Med u ( x,t ) som temperaturen i x vid tiden t får vi följande modell ∂u ∂t - 2 u ∂x 2 = 0 , 0 < x < 2 , t > 0 u x (0 ,t ) = u x (2 ,t ) = 0 , t > 0 u ( x, 0) = 100( θ ( x ) - θ ( x - 1)) , 0 < x < 2 . Lösningen blir u ( x,t ) = 50 + 200 π summationdisplay k =1 sin( kπ/ 2) k e k 2 π 2 t/ 4 cos( kπx/ 2) . 2. a) Låt u och v vara två funktioner i D A . En partialintegration ger att ( u |A v ) = integraldisplay π/ 2 π/ 2 u ( x ) A v ( x )cos xdx = integraldisplay π/ 2 π/ 2 u ( x ) v ( x )cos xdx (1) u = v får vi att ( u |A u ) = integraldisplay π/ 2 π/ 2 u ( x ) u ( x )cos xdx = integraldisplay π/ 2 π/ 2 | u ( x ) | 2 cos xdx 0 . dvs A är positivt semidefinit. Ytterligare en partialintegration i (1) ger att ( A u | v ) = ( u |A v ) , dvs A är symmetrisk.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

kontsyslos090109 - SVAR OCH ANVISNINGAR KONTINUERLIGA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online