{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kontsyslos090527

kontsyslos090527 - LUNDS TEKNISKA HGSKOLA MATEMATIK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LÖSNINGAR MATEMATIK Kontinuerliga system 2009–05–27 1. Alternativ 1: Vi homogeniserar randvillkoren genom att sätta v = u - 1 . v t - v xx = 1 v (0 , t ) = v (1 , t ) = 0 v ( x, 0) = 0 Sedan ansätter vi en sinusserie v ( x, t ) = k =1 v k ( t ) sin kπx och utvecklar även högerledet. summationdisplay k =1 ( v k ( t ) + k 2 π 2 v k ( t )) sin kπx = summationdisplay k =1 b k sin kπx, b k = 2 integraldisplay 1 0 1 · sin kπx dx = 2 (1 - ( - 1) k ) Lösningen till v k ( t ) + k 2 π 2 v k ( t ) = b k är v k ( t ) = b k k 2 π 2 + c k e k 2 π 2 t . Begynnelsevillkoret v ( x, 0) = 0 bestämmer konstanten till c k = - b k k 2 π 2 . Svar: u ( x, t ) = 1 + summationdisplay k =1 b k k 2 π 2 (1 - e k 2 π 2 t ) sin kπx, b k = 2 (1 - ( - 1) k ) Alternativ 2: Vi homogeniserar istället med hjälp av den stationära lösningen u stat som är lösningen till - u xx = 1 , u (0) = u (1) = 1 . u stat = - x 2 2 + x 2 + 1 . Sätt v = u - u stat . v t - v xx = 0 v (0 , t ) = v (1 , t ) = 0 v ( x, 0) = x 2 2 - x 2 v ( x, t ) = summationdisplay k =1 d k e k 2 π 2 t sin kπx, d k = 2 integraldisplay 1 0 ( x 2 2 - x 2 ) sin kπx dx = 2 k 3 π 3 (( - 1) k - 1) Svar: u ( x, t ) = 1 + x 2 - x 2 2 + summationdisplay k =1 d k e k 2 π 2 t sin kπx, d k = 2 k 3 π 3 (( - 1) k - 1) 2. Vi vill hitta polynom p 0 och p 1 av grad 0 respektive 1 så att A p 0 = λ 0 p 0 och A p 1 = λ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

kontsyslos090527 - LUNDS TEKNISKA HGSKOLA MATEMATIK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online