{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

flerdimlos090112

flerdimlos090112 - LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA MATEMATIK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LUNDS TEKNISKA H ¨ OGSKOLA MATEMATIK L ¨ OSNINGSF ¨ ORSLAG Flerdimensionell analys 2009–01–12, kl. 8–13. 1.a. Att Q ( h, k ) < 0 f¨ or alla ( h, k ) = (0 , 0). b. or att finna station¨ ara punkter deriverar vi partiellt och f˚ ar d¨ armed ekva- tionsystemet f x = 2 xy - 4 y = 2 y ( x - 2) = 0 f y = x 2 - 4 x - 2 y = 0 Fr˚ an den f¨ orsta ekvationen f˚ ar vi att vi m˚ aste ha y = 0 eller x = 2. Antag orst att y = 0, d˚ a ger andra ekvationen 0 = x 2 - 4 x = x ( x - 4), dvs vi f˚ ar punkterna (0 , 0) och (4 , 0). Om vi nu antar x = 2, d˚ a blir andra ekvationen att 4 - 8 - 2 y = 0, vilket ger oss punkten (2 , - 2). Allts˚ a har vi f˚ att de station¨ ara punkterna (0 , 0), (2 , - 2) och (4 , 0). Fortsatt derivering ger f xx = 2 y, f xy = 2 x - 4 , f yy = - 2 . or att avg¨ ora de station¨ ara punkternas karakt¨ ar tittar vi p˚ a den kvadratiska formen Q ( h, k ). - I punkten (0 , 0) f˚ ar vi Q ( h, k ) = 0 h 2 - 4 · 2 hk - 2 k 2 = - 8 hk - 2 k 2 . Vi har Q (0 , 1) = - 2 och Q ( - 1 , 1) = 6 och d¨ arf¨ or ¨ ar Q indefinit, och vi har en sadelpunkt. - I punkten (2 , - 2) f˚ ar vi Q ( h, k ) = - 4 h 2 + 0 · 2 hk - 2 k 2 = - 4 h 2 - 2 k 2 . Vi ser att Q ¨ ar negativt definit, och vi har allts˚ a en lokal maxpunkt. - I punkten (4 , 0) f˚ ar vi Q ( h, k ) = 0 h 2 + 4 · 2 hk - 2 k 2 = 8 hk - 2 k 2 . Vi har Q (0 , 1) = - 2 och Q (1 , 1) = 6 och d¨ arf¨ or ¨ ar Q indefinit, och vi har en sadelpunkt.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

flerdimlos090112 - LUNDS TEKNISKA HOGSKOLA MATEMATIK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online