{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

flerdimlos091215

flerdimlos091215 - LUNDS TEKNISKA HGSKOLA MATEMATIK...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIK LÖSNINGAR FLERDIMENSIONELL ANALYS 2009-12-15 1. Vi börjar med att integrera med avseende på y . integraldisplayintegraldisplay D x 2 dxdy = integraldisplay 1 0 parenleftbiggintegraldisplay 1 x 2 x 2 dy parenrightbigg dx = integraldisplay 1 0 x 2 parenleftbiggintegraldisplay 1 x 2 1 dy parenrightbigg dx = = integraldisplay 1 0 x 2 [ y ] 1 x 2 dx = integraldisplay 1 0 x 2 (1 - x 2 ) dx = bracketleftbigg x 3 3 - x 5 5 bracketrightbigg 1 0 = 1 3 - 1 5 = 2 15 . 2. a) Vi ser att området D är kompakt (och funktionen är kontinuerlig). Enl. sats 4, sid. 41, finns då största och minsta värde. b) Vi börjar med att leta efter stationära punkter i det inre av D . braceleftBigg f x = 2 x - 1 = 0 f y = 2 y = 0 Första ekvationen har lösningen x = 1 2 och andra har y = 0 . Vi får alltså den stationära punkten ( 1 2 , 0) som ligger i det inre av D och som har funktionsvärdet f parenleftbigg 1 2 , 0 parenrightbigg = parenleftbigg 1 2 parenrightbigg 2 - 1 2 = - 1 4 . För att undersöka randvärdena går vi över till polära koordinater braceleftBigg x = cos( θ ) y = sin( θ ) . Vi får då att f (cos θ, sin θ ) = cos 2 θ - cos θ + sin 2 θ = 1 - cos θ Eftersom - 1 cos 1 ser vi att det största värdet på randen blir 2 (när θ = π ) och minsta blir 0 (när θ = π ). Jämför vi nu randen och den stationära punkten får vi att
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

flerdimlos091215 - LUNDS TEKNISKA HGSKOLA MATEMATIK...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online