Bai_1_-_Tong_quan

Bai_1_-_Tong_quan - CHUYN H IU HNH LINUX GII THIU ThS. L...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn lnson@fit.hcmus.edu.vn GIỚI THIỆU
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giới thiệu Giáo viên: Lý thuyết: Lê Ngọc Sơn Liên hệ: Phòng 74, Tòa nhà I, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5 Email: lnson@fit.hcmus.edu.vn Thực hành: Xem trên moodle  Thời lượng: 45tiết LT + 30 tiết TH
Background image of page 2
Bạn được cung cấp gì? Slide bài giảng – pdf Tài liệu tham khảo Môi trường thảo luận trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến khi bạn cần Website môn học: http://courses.cs.hcmus.edu.vn • Học kỳ 1 (2011 – 2012) • Hệ Chính Qui • Chuyên đề HDH Linux
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Bạn phải làm gì? Trước giờ học: Xem lại bài Làm bài tập Trong giờ học: Nghe – suy nghĩ - hiểu – ghi chú Thảo luận Không làm ồn Trong giờ kiểm tra, thi Không thảo luận KHÔNG copy bài
Background image of page 4
Bạn học được gì ? Triển khai một hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ sử dụng các server Linux Lập trình Bash Shell
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 18

Bai_1_-_Tong_quan - CHUYN H IU HNH LINUX GII THIU ThS. L...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online