{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_2_-_Cai_dat_Linux

Bai_2_-_Cai_dat_Linux - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] CÀI ĐẶT LINUX Nội dung  Chuẩn bị.  Quá trình cài đặt.  Giới thiệu một số tiện ích 2 Chuẩn bị Trước khi cài đặt cần chuẩn bị những phần sau: • Chuột. • Đĩa cứng. • Màn hình. • Card mạng (nếu cài qua mạng). • Chia partition đĩa cứng. • Mục tiêu cài đặt (cho server, cho workstation…) • Phiên bản Linux (Fedora, Ubuntu, CentOS,…) Phương thức cài đặt • Linux có thể được cài đặt bởi nhiều nguồn: • Từ CD-ROM • Thông qua mạng (network) • Có thể sử dụng chế độ đồ họa hay text để cài đặt. Các bước cài đặt • Thông thường, các phiên bản Linux sẽ cho lựa chọn cài đặt mới hoặc nâng cấp (upgrade). • Các bước thông thường gồm có: • Chọn intall hoặc update • Phân hoạch đĩa: • Chúng ta có thể tạo ra các phân vùng (partition) mới...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

Bai_2_-_Cai_dat_Linux - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online