{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_3_-_Cac_lenh_command_line

Bai_3_-_Cac_lenh_command_line - CHUYN H IU HNH LINUX CC LNH...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] CÁC LỆNH CƠ BẢN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cấu trúc các thư mục
Background image of page 2
/boot : kernel và cấu hình boot /bin : các lệnh bản /dev : các khai báo về thiết bị /etc : cấu hình hệ thống ứng dụng /home : thư mục người dùng /lib : thư viện dùng chung /mnt : thư mục mount /proc : thông tin process /sbin : các lệnh quản trị /tmp : dữ liệu tạm /usr : ứng dụng thư viện /var : dữ liệu tạm biến động
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon