Bai_4_-_Vi

Bai_4_-_Vi - CHUYN H IU HNH LINUX SON THO VI ThS L Ngc Sn...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] SOẠN THẢO VI
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giới thiệu vi vi là một trong những chương trình soạn thảo văn bản phổ biến nhất trong môi trường linux. Hoạt động ở giao diện dòng lệnh (command line) Hỗ trợ nhiều thao tác như: copy, paste, tìm kiếm văn bản, replace…
Background image of page 2
Các mode làm việc Có 3 chế độ (mode) làm việc chính: Command mode Edit mode Last line mode
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Các mode làm việc
Background image of page 4
Các lệnh khi ở command mode
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Các lệnh để lưu trữ file (command mode) :x ghi nội dung bộ đệm ra file và thoát :w, hoặc :wq ghi nội dung bộ đệm ra file , nếu là soạn thảo văn bản mới, chưa có tên file thì phải dùng tính năng :wq! [tên file] bên dưới. :q! huỷ (abort) phiên làm việc hiển thị và thoát :wq! [tên file] ghi nội dung bộ đệm ra file và thoát Đặc biệt: ![command] thực thi một lệnh ngay tại cửa sổ vi
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 11

Bai_4_-_Vi - CHUYN H IU HNH LINUX SON THO VI ThS L Ngc Sn...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online