Bai_5_-_Cai_dat_phan_mem

Bai_5_-_Cai_dat_phan_mem - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn lnson@fit.hcmus.edu.vn CÀI ĐẶT PHẦN MỀM Phần mềm trong Linux Phần mềm trong Linux, phiên bản Redhat hoặc Fedora thường tồn tại dưới 2 dạng: RPM : Các phần mềm đã được biên dịch và đóng gói sẵn, hướng trọng tâm đến dòng sản phẩm Redhat Linux (hoặc Fedora Core). Dễ cài đặt và quản trị. Source : Các phần mềm có source code đi kèm, cần biên dịch trước khi cài đặt. Độc lập với dòng sản phẩm Linux. Quá trình cài đặt phức tạp hơn. RPM RPM (Redhat Package Management): Công cụ quản lí phần mềm trên Linux. Các gói phần mềm cài đặt theo phương pháp này thường có dạng Các tham số chính của rpm -b: Tạo gói rpm -q: Query thông tin các gói đã cài -U: Update một gói phần mềm -i: install một gói phần mềm -e: Uninstall (erase) một gói phần mềm • Ghi chú: Khi cài đặt phải lựa chọn các gói phù hợp với phần cứng, cấu trúc của máy. Truy vấn các gói đã cài...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 17

Bai_5_-_Cai_dat_phan_mem - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online