{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_5_-_Cai_dat_phan_mem

Bai_5_-_Cai_dat_phan_mem - CHUYN H IU HNH LINUX CI T PHN MM...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS . Lê Ngọc Sơn [email protected] CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Phần mềm trong Linux Phần mềm trong Linux, phiên bản Redhat hoặc Fedora thường tồn tại dưới 2 dạng : RPM : Các phần mềm đã được biên dịch đóng gói sẵn , hướng trọng tâm đến dòng sản phẩm Redhat Linux ( hoặc Fedora Core). Dễ cài đặt quản trị . Source : Các phần mềm có source code đi kèm, cần biên dịch trước khi cài đặt . Độc lập với dòng sản phẩm Linux. Quá trình cài đặt phức tạp hơn .
Background image of page 2