Bai_6_-_Quan_li_nguoi_dung

Bai_6_-_Quan_li_nguoi_dung - CHUYN H IU HNH LINUX CI T PHN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] CÀI ĐẶT PHẦN MỀM
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Định nghĩa Users Users được định nghĩa trong một hệ thống để xác định “ai? được quyền dùng cái gì?” trong hệ thống đó. Với Linux, mỗi user có một định danh duy nhất, gọi là UID (User ID). 0 – 99: user có quyền quản trị. > 99: user riêng. >= 500: user thường. Mỗi user thuộc ít nhất một group. Mỗi group cũng có một định danh duy nhất là GID. 2
Background image of page 2
Định nghĩa Users (tt) Những file định nghĩa thông tin users: /etc/passwd : chứa thông tin user login, password mã hóa, UID, GID, home directory, và login shell. Mỗi dòng là thông tin của một user. /etc/shadow : chứa thông tin password mã hóa, thời gian sử dụng password, thời gian phải thay đổi password… / etc/group : chứa thông tin group. / etc/gshadow chứa password của group dưới dạng hash (ít khi dùng đến). 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Định nghĩa Users (tt) File /etc/passwd : Mỗi dòng trong file ứng với một người dùng trong hệ thống 4 Username Password UID GID Description Home directory Shell Shell
Background image of page 4
Định nghĩa Users (tt) File /etc/shadow 5 Username Password Lần thay đổi password cuối cùng Số ngày được sử dụng password Ngày user bị warn trước khi hết hạn pass Ngày trước khi phải thay đổi password
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Định nghĩa Users (tt) File /etc/group 6 Groupname GID Grouppassword Groupmember
Background image of page 6
Công cụ quản lý Users Quản lý bằng command line useradd : tạo user. usermod
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Bai_6_-_Quan_li_nguoi_dung - CHUYN H IU HNH LINUX CI T PHN...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online