{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_7_-_Quan_li_he_thong_tap_tin

Bai_7_-_Quan_li_he_thong_tap_tin - CHUYÊN ĐỀ HỆ...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] QUẢN LÍ HỆ THỐNG TẬP TIN Giới thiệu về File Permission • Linux là một hệ điều hành đa người dùng, do đó vấn đề phân quyền truy xuất trên hệ thống file là rất quan trọng. • Để xem được quyền hạn ứng với một file cụ thể, ta có thể dùng lệnh ls -l. Cấu trúc phân quyền Dùng cho file thực thi Biểu diễn dưới dạng số Cấu trúc permission Người dùng • Ba loại người dùng ứng với file permission: • User/Owner (u) : Người nắm quyền sở hữu file, có thể thay đổi bằng lệnh chown • Group users (g): Những người dùng nằm trong group sở hữu user • Others (o): Những người dùng còn lại Ý nghĩa các quyền • Các từ viết tắt r,w,x; giá trị - tượng trưng cho không có quyền hạn tại vị trí đó. Ví dụ: r-x là không có quyền w. • Chữ cái đầu tiên là d: thư mục; -: tập tin; ngoài ra còn có các ký tự đặc biệt khác. Ý nghĩa các quyền • Quyền hạn ngoài việc được thể hiện bằng chuỗi ký tự rwx, còn có thể được ký hiệu bằng số (777). • Toàn bộ quyền truy xuất được chia thành 3 nhóm ứng với 3 loại người dùng. Mỗi nhóm được viết thành một số. Lệnh chmod • Để thay đổi quyền hạn trên file, ta sử dụng lệnh chmod, cú pháp: chmod [mode] filename • Ghi chú: chỉ có superuser (các user quản trị) hoặc user sở hữu tập tin/ thư mục mới có thể chmod cho tập tin/thư mục. • Lệnh chmod có thể hoạt động ở cả dạng chuỗi (rwx) lẫn cả dạng số (764). Lệnh chmod Mục mode trong câu lệnh chmod gồm có 3 phần. Phần đầu chỉ nhóm người dùng, phần sau là toán tử, cuối cùng là quyền hạn. dùng, phần sau là toán tử, cuối cùng là quyền hạn....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 29

Bai_7_-_Quan_li_he_thong_tap_tin - CHUYÊN ĐỀ HỆ...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online