Bai_8_-_Quan_li_Boot_loader

Bai_8_-_Quan_li_Boot_loader - CHUYN H IU HNH LINUX QUN L...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] QUẢN LÍ BOOT LOADER
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Nội dung Quá trình khởi động Linux Boot loader (boot manager) Boot loader GRUB Boot loader LILO Kernel image và initrd Tiến trình init và file inittab Tiến trình rc.sysinit /etc/rc.d/rc script
Background image of page 2
3 Quá trình khởi động linux Hard disk Server image= label=linux read only Master Boot Record grub.conf Server vmlinuz và initrd Load kernel và detect hardware Mount file system read only The grand father of all process /etc/inittab Run level Run all scripts pointed to from run level Login
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Quá trình boot Linux BIOS/ POST MBR (lilo hoặc grub): cho phép lựa chọn hệ điều hành boot. Kernel + initrd: load kernel và kiểm tra phần cứng. Mount root file system (read only) /sbin/init: tiến trình cha của mọi tiến trình. /etc/inittab: quyết định run level và gọi start các dịch vụ cần thiết của run level đó. Hiển thị đồ họa nếu ở runlevel 5.
Background image of page 4
Boot loader Boot loader hay còn gọi là boot manager cho phép quản lý nhiều hệ điều hành, chọn boot vào hệ điều hành nào. Hai boot loader phổ biến của Linux: LILO (LInux LOader) GRUB (GRand Unified Boot loader) Khi thay đổi file cấu hình, GRUB tự động nhận biết, LILO thì phải dùng lệnh /sbin/lilo để update cấu hình. Ngày nay, GRUB là boot loader mặc định của đại đa
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 22

Bai_8_-_Quan_li_Boot_loader - CHUYN H IU HNH LINUX QUN L...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online