Bai_9_-_Quan_ly_o_cung

Bai_9_-_Quan_ly_o_cung - H IU HNH LINUX CN BN L Ngc Sn...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H Ệ ĐIỀU HÀNH L INUX CĂN BẢN Lê Ngọc Sơn [email protected]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N ỘI DUNG Tạo partition Các công cụ kiểm soát đĩa Mount / Unmount /etc/fstab
Background image of page 2
Q UI TẮC ĐẶT TÊN ĐĨA IDE hard disks: /dev/hda Primary master IDE (often the hard disk) /dev/hdb Primary slave IDE /dev/hdc Secondary master IDE (often a CD-ROM) /dev/hdd Secondary slave IDE
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SCSI /dev/sda Đĩa SCSI đầu tiên /dev/sdb Đĩa SCSI thứ 2 /dev/sdc Đĩa SCSI thứ 3
Background image of page 4
Q UI TẮC ĐẶT TÊN PARTITION Primary partitions Chứa filesystem. Nếu tất cả 4 primary partition tồn tại trông một đĩa IDE, các partition được đánh số như sau: /dev/hda1 /dev/hda2 /dev/hda3 /dev/hda4 Một trong các primary partition này có thể được đánh dấu là acvite và được BIOS lựa chọn để boot.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
E XTENDED PARTITION Extended partitions Chứa các logical partition. Chỉ có một extended partition /dev/hda1 (primary) /dev/hda2 (extended)
Background image of page 6
L OGICAL PARTITION Logical partitions Logical partitions được đánh số từ 5 đến 16. Các partition với một primary, 1 extended và 4 logical được đánh số như sau: /dev/hda1 (primary) /dev/hda2 (extended) /dev/hda5 (logical) /dev/hda6 (logical) /dev/hda7 (logical) /dev/hda8 (logical)
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
XEM THÔNG TIN Ổ ĐĨA Xem thông tin tình trạng sử dụng: Df –k
Background image of page 8
Liệt kê các partition
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L ỆNH FDISK Xem danh sách các đĩa, partition trên máy: fdisk -l
Background image of page 10
C HIA PARTITION Cú pháp: fdisk [device] Ví dụ: fdisk /dev/sdb
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

Bai_9_-_Quan_ly_o_cung - H IU HNH LINUX CN BN L Ngc Sn...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online