Bai_10_-_Quan_li_tien_trinh

Bai_10_-_Quan_li_tien_trinh - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX ThS. Lê Ngọc Sơn [email protected] QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH Program & Process • Một program là một file thực thi trong hệ thống, ví dụ /sbin/shutdown, /sbin/init • Process là một instance của một program đang thực thi (ví dụ khi ta chạy cùng lúc nhiều của sổ Word, mỗi cửa sổ là một instance của ứng dụng Word). Process đôi khi còn được gọi là task. • Kernel của hệ điều hành Linux cho phép nhiều process cùng thực thi tại 1 thời điểm, chia sẻ chung tài nguyên CPU của hệ thống. Priority • Mỗi process có một độ ưu tiên (priority) ứng với nó. • Priority quyết định process đó sẽ được sử dụng nhiều hay ít tài nguyên CPU hơn so với các process khác • Có thể điều chỉnh thông số priority qua câu lệnh nice và renice Phân loại process Có 5 loại process trong một hệ thống Linux • Daemon • Parent • Child • Orphan • Zombie or defunct Daemons • Daemon là các process quan trọng, thường đảm nhận chức năng hệ thống (system functions) • Các daemon process thường không gắn với một terminal cụ thể (không truy xuất qua bàn phím, màn hình), mà thường là các process chạy ngầm bên dưới hệ thống. Khi sử dụng câu lệnh ps sẽ thấy ký hiệu ? tại trường TTY. • Daemons thường lắng nghe một sự kiện cụ thể (signal, data input from network, time out…). Khi sự kiện xảy ra, daemon process sẽ xử lý, phục vụ sự kiện sau đó lại trở lại trạng thái sleep. Zombie, ORPHAN • Zombie process là những process đã hoàn tất nhưng vẫn còn lưu entry trong bảng process table. • Orphan process là process mà process cha đã hoàn thành và kết thúc nhưng nó vẫn còn chạy Các đặc tính của process • Mỗi một process có một mã process, gọi là process ID (PID) • Ngoài ra, giống như một file, mỗi process còn có khái niệm owner và group: tượng trưng bởi UID và GID để tượng trưng có các quyền hạn truy cập của process trong hệ thống....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 40

Bai_10_-_Quan_li_tien_trinh - CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online