Bai_11-_Cac_dich_vu_co_so

Bai_11-_Cac_dich_vu_co_so - CHUYN H IU HNH LINUX CC DCH V C...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Lê Ngọc Sơn lnson@fit.hcmus.edu.vn CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nội dung 2 Dịch vụ syslogd /etc/syslog.conf /etc/sysconfig/syslog /etc/logrotate.conf /etc/logrotate.d/ Dịch vụ crond /etc/crontab Dịch vụ xinetd /etc/xinetd.conf /etc/xinetd.d/
Background image of page 2
Dịch vụ Syslogd Người quản trị có nhu cầu thường xuyên theo dõi các sự kiện xảy ra trong hệ thống. Khi có sự cố, người quản trị có nhu cầu tìm lại các sự kiện xảy ra trước thời điểm đó trong hệ thống. Một hệ thống luôn có nhu cầu cần lưu log. Có thể lưu log cục bộ, hoặc lưu log tập trung. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dịch vụ Syslogd Log trong hệ thống được syslog được mô tả như sau: facility: cho biết ứng dụng nào phát sinh ra thông điệp. syslog định nghĩa các facility có sẵn: authpriv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news, syslog, user, uucp . syslog dành facility từ local0 -> local7 cho người dùng định nghĩa. level: mức độ nghiêm trọng của thông điệp. debug < info < notice < warn < err < crit, alert < emerg action: thông điệp sẽ được xử lí như thế nào? Lưu hay không, lưu ở đâu? 4
Background image of page 4
Dịch vụ Syslogd Tập tin cấu hình: /etc/rsyslog.conf
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dịch vụ Syslogd 6 facility action level
Background image of page 6
Dịch vụ Syslogd Khởi động lại dịch vụ khi thay đổi rsyslog.conf service rsyslog restart Xem những dòng mới của file log tail -f /var/log/messages Có khả năng lưu các log vào các máy ở xa
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 21

Bai_11-_Cac_dich_vu_co_so - CHUYN H IU HNH LINUX CC DCH V C...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online