{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_12_-_Bien_dich_nhan

Bai_12_-_Bien_dich_nhan - CHUYN H IU HNH LINUX BIN DCH NHN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Lê Ngọc Sơn [email protected] BIÊN DỊCH NHÂN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung Giới thiệu nhân Linux. Các module Nhân modular Các bước biên dịch nhân
Background image of page 2
Giới thiệu nhân Linux Nhân trong Linux có 2 dạng: Monolithic : Loại nhân hỗ trợ tất cả các phần cứng, network, filesystem được biên dịch vào một image đơn. Modular : Loại nhân có chứa một số trình điều khiển, được biên dịch như là các file đối tượng mà nhân Linux có thể nạp vào và xóa đi khi yêu cầu. Các module được nạp vào được đặt ở /lib/modules
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giới thiệu nhân Linux Ưu/khuyết điểm của mỗi loại nhân này? Các phiên bản hiện tại sử dụng loại nhân nào ?
Background image of page 4
Các module Một số kernel modules: block: module cho những thiết bị phần cứng đặc biệt: RAID controller, IDE tape drivers. cdrom: module cho CDROM. fs: module cho file systems. ipv4: module cần thiết cho việc hoạt động với TCP/IP networking. net: module cho network interface.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Bai_12_-_Bien_dich_nhan - CHUYN H IU HNH LINUX BIN DCH NHN...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online