Bai_13_-_Lap_trinh_Bash_Shell

Bai_13_-_Lap_trinh_Bash_Shell - CHUYN H IU HNH LINUX LP...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHUYÊN ĐỀ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX Lê Ngọc Sơn lnson@fit.hcmus.edu.vn LẬP TRÌNH SHELL
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nội dung Giới thiệu về shell Biến trong shell Tạo shell script Biểu thức số học Biểu thức so sánh Cấu trúc điều khiển Hàm Chương trình mẫu
Background image of page 2
Giới thiệu shell Shell là một chương trình giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thống Linux bằng lệnh Một số shell thông dụng: bash, ash, bsh, csh, ksh, tcsh và nologin Xem shell đang sử dụng: echo $SHELL Tham số shell mặc định của một user thể hiện trong file /etc/passwd
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Các file đặc biệt liên quan /etc/profile – file khởi động cho tất cả user , thực thi đối với login shell (tự động thực thi khi login vào máy) ~/.bash_profile – file khởi động cho từng user , thực thi đối với login shell ~/.bashrc – file khởi động cho từng interactive shell không phải là login shell ~/.bash_logout – file dọn dẹp khi thoát khỏi login shell
Background image of page 4
Khai báo Biến Dùng trong lập trình shell và điều khiển môi trường thực thi (environment) Gán giá trị cho biến: var_name=value Truy xuất giá trị của biến: $var_name $ foo=”xin chao” $ echo $foo set – liệt kê các biến shell đã được định nghĩa unset – hủy biến shell export – export biến trở thành biến môi trường (có giá trị trong các shell và process khác)
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Biến môi trường Ðiều khiển môi trường thực thi lệnh Một số biến môi trường thông dụng: HOME thư mục home SHELL chương trình shell hiện tại PATH đường dẫn để tìm các file thực thi USER tên user login TERM kiểu terminal hiện tại DISPLAY khai báo hiển thị cho X-Window PS1 dấu nhắc dòng lệnh LANG ngôn ngữ hiện tại
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 29

Bai_13_-_Lap_trinh_Bash_Shell - CHUYN H IU HNH LINUX LP...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online