{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cai Dat Qua Mang _ Cobbler

Cai Dat Qua Mang _ Cobbler - Cài Đặt HDH Qua Mạng...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cài Đặt HDH Qua Mạng Mục Lục 1. Giới thiệu ................................ ................................ ................................ ..... 2 2. Các thành phần của Cobbler................................ ................................ ......... 2 3. Cài đặt Linux bằng Cobbler ................................ ................................ ......... 2 a. Mô hình triển khai ................................ ................................ .................... 2 b. Các thành phần trong mô hình ................................ ................................ .. 3 4. Các bước cài đặt................................ ................................ ........................... 3 5. Quản lý cobbler qua giao diện WEB ................................ .......................... 11 Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 1 Cài Đặt HDH Qua Mạng 1. Giới thiệu Cobbler là server cài đặt Linux cho phép ta cài đặt hệ điều hành Linux lên các máy trạm thông qua môi trường mạng. Cobbler hỗ trợ cài đặt qua mạng sử dụng PXE và cài đặt lại hệ diều hành sử dụng 1 phần mềm nhỏ hỗ trợ (koan). 2. Các thành phần của Cobbler Kickstart file : là file quan trọng nhất, chứa tất cả những câu trả lời cần thiết cho việc cài đặt HDH Linux. Anaconda, trình cài đặt Linux sẽ lấy dữ liệu ở đây để tự động cài đặt. TFTP, Web, FTP, rync server : đây là các giao thức mà cobbler sử dụng để truyền tải các file cài đặt từ server về đến các máy trạm để cài Linux. DHCP server : máy trạm kết nối đến server và được cấp 1 địa chỉ IP. Quá trình cấp phát này được thực hiện bởi DHCP server. DNS server : để tiện quản lý, ta có thể gán địa chỉ IP với 1 tên miền. Web server : Cobbler cung cấp 1 giao diện web cho phép người quản trị thông qua đó quản lý các profile cũng như các máy chạm được cài đặt. 3. Cài đặt Linux bằng Cobbler a. Mô hình triển khai Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 2 Cài Đặt HDH Qua Mạng b. Các thành phần trong mô hình 1 máy Install server o Cài Cent OS 5.4 o Cài đặt các service : cobbler, dhcp, http, tftp, rsync. o Địa chỉ IP : 192.168.1.10 1 máy Client o Chưa cài gì o MAC address: 00:0C:29:8D:30:53 ( để xin IP động từ DHCP server). o Trình tự boot cấu hình trong BIOS: 1 st : HDD 2nd : Network 3rd : DVD Thông số mạng : o Dải đường mạng : 192.168.1.0/24 o Gateway : 192.168.1.1 o Dải địa chỉ mà DHCP cấp cho Client : 192.168.1.20 192.168.1.30 Sau khi cấu hình xong, Client khi boot lên lần đầu sẽ tự động lấy file cài đặt Linux từ máy Install server và cài đặt. 4. Các bước cài đặt Bước 1: Cài đặt cobbler và các phần mềm cần thiết Cài cobbler và các phần mềm cần thiết của nó thông qua “yum” .Do đó trước tiên phải enable epel repo của “yum”. Sau khi cài đặt xong kiểm tra lại xem epel đã được enable chưa bằng lệnh “yum repolist” Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 3 Cài Đặt HDH Qua Mạng Có epel như trong list là thành công. Cài đặt các gói cần thiết bằng “yum” : dhcp, http, cobbler và cobbler web interface Bước 2 : Chuẩn bị các service cần thiết Http : Start httpd và cấu hình để httpd khởi động cùng hệ thống. Iptables : Stop iptables ( để quá trình install bình thường ta cần mở 1 số Port : TFTP, rsync, … tắt luôn firewall cho dễ làm ). TFTP và RSYNC : Enable tftp và rsync. Hai service này được enable thông qua super server xinet. Chỉnh sửa 2 file /etc/xinetd.d/tftp và /etc/xinetd.d/rsync đổi option disable thành “no” Mạng Máy Tính và Viễn Thng Trang 4 Cài Đặt HDH Qua Mạng Start xinetd và cấu hình để nó khởi động cùng hệ thống. Cobbler : start cobbler và cấu hình để nói khởi động cùng hệ thông. Vậy các bước chuẩn bị service cần thiết cho Install server đã hoàn tất. Bước 3 : Cấu hình cobbler Chỉnh sửa file : /etc/cobbler/setting Đổi các option server, next-server thành 192.168.1.10 ( là địa chỉ IP của máy Install server). Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 5 Cài Đặt HDH Qua Mạng Đổi option manage_dhcp thành 1 (ta để cho cobbler quản lý service DHCP) Chỉnh sửa file : /etc/cobbler/dhcp.template Chỉnh sửa các option sao cho tương ứng với dải địa chỉ IP mà ta muốn cung cấp. 1 số option đáng lưu ý : Option router : là default gateway. Option subnet-mask : là subnet mask của dải mạng. Range dynamic-bootp : Dải địa chỉ IP cấp phát động qua DHCP. Load các boot loader còn thiếu. Restart cobbler, chạy lệnh “cobbler check” để xem các cấu hình đã phù hợp chưa. Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 6 Cài Đặt HDH Qua Mạng Kết quả có 3 dòng như màu vàng là đúng. Bước 4 : Mount ổ đĩa chứa đĩa cài Cent OS. Bước 5 : Import đĩa cài Cent OS này vào Cobbler Chạy lệnh : cobbler report để kiểm tra lại cấu hình đúng hay chưa, nếu kết quả ở phần Distros và Profile như sau thì kết quả import đã thành công. Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 7 Cài Đặt HDH Qua Mạng Bước 6 : Sửa file kickstart từ file mẫu. Các profile này sử dụng file kickstart chuẩn có sẵn cua cobbler, ta có thể sửa file này để cài đặt HDH theo các tùy chọn mong muốn. Chỉnh sửa : /var/lib/cobbler/kickstart/sample.ks Trong file này bạn có thể cài đặt : language, giờ, phân vùng ổ cứng, địa chỉ IP .. ở đây thay đổi 1 số tùy chọn sau : Bước 7 : Add Client và cobbler để cobbler biết với Client này thì cần cài đặt HDH nào, và cấu hình ra sao. Chạy lệnh “cobbler sync” để đồng bộ các cấu hình ta vừa thay đổi Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 8 Cài Đặt HDH Qua Mạng Chạy lệnh “cobbler report” để kiểm tra coi Client ta vừa add có trong Cobbler chưa. Phần system cho kết quả vậy là ta đã cấu hình được. Bước 8 : Khởi động Client Lúc này chỉ cần ngồi chờ cài đặt 15-20 phút cho quá trình kết thúc tao sẽ thấy như sau : Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 9 Cài Đặt HDH Qua Mạng Và sau 20 phút ta đã cài đặt thành công : Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 10 Cài Đặt HDH Qua Mạng Username : root Password mặc định : root/cobbler 5. Quản lý cobbler qua giao diện WEB Chỉnh sửa file /etc/cobbler/modules.conf đổi option “authentication” Trước khi đổi Sau khi đổi Add user quản trị Cobbler qua Web ta dùng lệnh. Htdigest /etc/cobbler/user.digest “Cobbler” thanhlong Add user quản trị : thanhlong Đặt password cho user này. Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 11 Cài Đặt HDH Qua Mạng Khởi động lại httpd và cobbler. Bạn có thể quản trị cobbler qua giao diện web dễ dàng hơn. Mạng Máy Tính và Viễn Thông Trang 12 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern