Cai_dat_phan_mem_Linux

Cai_dat_phan_mem_Linux - Qu u n lý ph U n m m trên...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Qu u n lý ph U n m ¡ m trên Linux Gi ¢ i thi £ u Ph u n m U m trên Linux (còn ¡ư¢ c g £ i là gói – package) ¡ư¢ c cung c ¤ p d ư¥ i 2 d ¦ ng: mã ngu § n, ¡ ã ¡ư¢ c biên d ¨ ch (binary). ©ª i v ¥ i d ¦ ng th « nh ¤ t thì ta c u n m ¬ t trình biên d ¨ ch ¡­ d ¨ ch ch ươ ng trình, sau ¡ ó m ¥ i cài ¡® t. V ¥ i d ¦ ng binary thì ta ch ¯ c u n dùng các tool h ° tr ¢ trên phiên b ± n Linux ¡ ang dùng ¡­ cài ¡® t tr ² c ti ³ p. Ph u n m U m trên các distro nh ư Redhat, CentOS, Fedora ¡ư¢ c ¡ư a ra d ư¥ i d ¦ ng RedHat Package Manager (RPM). Các distro ph ´ bi ³ n khác nh ư Debian, Ubuntu, Mint dùng ¡¨ nh d ¦ ng DEB (Debian Package format), còn mã ngu § n ch ươ ng trình th ưµ ng ¡ư¢ c xu ¤ t b ± n d ư¥ i d ¦ ng nén tar.gz Cài ¤¥ t ph U n m ¡ m trên Fedora Nguyên t ¶ c c ª t lõi khi cài ph u n m U m trên Fedora và Linux nói chung là b ¦ n ph ± i bi ³ t ¡ư¢ c tên gói. ©­ bi ³ t ¡ư¢ c tên gói ph u n m U m c u n cài ta có th ­ dùng nhi U u cách: tìm ki ³ m qua công c · h ° tr ¢ (nh ư yum), tìm trên internet. Các gói th ưµ ng ¡ư¢ c l ư u tr ¸ trên các server, còn g £ i là kho ph u n m U m (repository)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Cai_dat_phan_mem_Linux - Qu u n lý ph U n m m trên...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online