Cau_Hinh_IP

Cau_Hinh_IP - Khoa Công Ngh u Thông Tin – U i h ¢ c...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Khoa Công Ngh u Thông Tin – U¡ i h ¢ c Khoa H ¢ c T £ Nhiên B ¤ môn M ¡ ng máy tính và Vi ¥ n Thông C u U HÌNH IP TRONG LINUX Ph U n 1: Các l ¡ nh Console I/ Host name:- L u nh hostname cho phép xem và thay ¦§ i tên máy tính [[email protected] ~]# hostname pc2 hay dùng l u nh [[email protected] ~]# uname -n pc2 - Dùng l u nh hostname ¦¨ ¦© t hostname cho máy tính n ¤ i b ¤ (chú ý tên máy ch ª ¦§ i t ¡ m th « i t ¡ i th « i ¦ i ¨ m ¦ ang làm vi u c, sau khi kh ¬ i ¦¤ ng l ¡ i h u th ­ ng thì tên máy s ® b ¯ reset l ¡ i ban ¦° u). U© t tên máy thông qua l u nh hostname ta dùng l u nh #hostname <tên máy> - N ± u mu ­ n tên máy ¦ư² c ¦© t c ­ ¦¯ nh, thì thay ¦§ i thông s ­ HOSTNAME=tênmáy trong file /etc/sysconfig/network NETWORKING=yes HOSTNAME= mail.hcmus.edu.vn II/ Các file c ¢ u hình c ơ b £ n: 1. File /etc/host - File này dùng ¦¨ ánh x ¡ ¦¯ a ch ª ip t ươ ng ³ ng v ´ i tên máy, ¦ư² c s µ d ¶ ng ¦¨ phân gi · i tên cho h u th ­ ng c ¶ c b ¤ 2. File /etc/host.conf - File này quy ¦¯ nh th ³ t £ s µ d ¶ ng ngu ¸ n phân gi · i tên cho h u th ­ ng c ¶ c b ¤ Dòng ¦° u tiên cho bi ± t th ³ t £ phân gi...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Cau_Hinh_IP - Khoa Công Ngh u Thông Tin – U i h ¢ c...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online