Command Line

Command Line - H ệ Đ i ề u Hành Linux Command Line...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: H ệ Đ i ề u Hành Linux Command Line đơ n gi ả n 1 Bài th ự c hành 2: Linux và các l ệ nh shell (command line) • Gi ớ i thi ệ u tính n ă ng history: Để xem l ạ i danh sách các l ệ nh đ ã gõ, có th ể dùng l ệ nh history $ history Mu ố n th ự c hi ệ n l ạ i l ệ nh ngay tr ướ c đ ó, có th ể dùng l ệ nh !! (2 d ấ u ! liên ti ế p) $ !! Mu ố n th ự c hi ệ n l ạ i l ệ nh th ứ n, ví d ụ l ệ nh 15, ta dùng cú pháp $ !15 L ư u phiên làm vi ệ c đ ã gõ vào m ộ t file, ta có th ể gõ $ history > filename Ví d ụ : $history > /root/luubai.txt S ố l ệ nh đượ c l ư u l ạ i m ặ c đị nh là 100, có th ể s ử a b ằ ng cách set bi ế n HISTSIZE Th ự c hi ệ n các l ệ nh sau: • Cho bi ế t l ệ nh in ra màn hình câu thông báo “Xin chao cac ban”. • Cho bi ế t l ệ nh để chuy ể n sang th ư m ụ c /usr/lib • Cho bi ế t l ệ nh in ra màn hình đườ ng d ẫ n th ư m ụ c HOME c ủ a user hi ệ n t ạ i (current user’s home directory) • Gi ả s ử đ ang ở th ư m ụ c HOME, cho bi ế t đườ ng d ẫ n t ươ ng đố i để đế n /etc • Cho bi ế t l ệ nh li ệ t kê các t ậ p tin và th ư m ụ c trong th ư m ụ c /root • Cho bi ế t l ệ nh li ệ t kê các t ậ p tin, th ư m ụ c con và c ả n ộ i dung các th ư m ụ c con c ủ a th ư m ụ c /etc , k ế t qu ả th ể hi ệ n theo t ừ ng trang • T ươ ng t ự câu trên, nh ư ng l ư u k ế t qu ả vào file /root/list.txt vào file /root/list....
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 100 taught by Professor Nguyenvana during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 3

Command Line - H ệ Đ i ề u Hành Linux Command Line...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online