{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dap_an_-_Command_Line

Dap_an_-_Command_Line - H iu Hnh Linux Bi thc hnh 2 Linux v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H Đ i u Hành Linux Command Line đơ n gi n 1 Bài th c hành 2: Linux và các l nh shell (command line) Gi i thi u tính n ă ng history: Để xem l i danh sách các l nh đ ã gõ, có th dùng l nh history $ history Mu n th c hi n l i l nh ngay tr ướ c đ ó, có th dùng l nh !! (2 d u ! liên ti ế p) $ !! Mu n th c hi n l i l nh th n, ví d l nh 15, ta dùng cú pháp $ !15 L ư u phiên làm vi c đ ã gõ vào m t file, ta có th $ history > filename Ví d : $history > /root/luubai.txt S l nh đượ c l ư u l i m c đị nh là 100, có th s a b ng cách set bi ế n HISTSIZE Th c hi n các l nh sau: Cho bi ế t l nh in ra màn hình câu thông báo “Xin chao cac ban”. echo “Xin chao cac ban” Cho bi ế t l nh để chuy n sang th ư m c /usr/lib cd /usr/lib Cho bi ế t l nh in ra màn hình đườ ng d n th ư m c HOME c a user hi n t i (current user’s home directory) echo ~ Gi s đ ang th ư m c HOME, cho bi ế t đườ ng d n t ươ ng đố i để đế n /etc cd ../../etc Cho bi ế t l nh li t kê các t p tin và th ư m c trong th ư m c /root ls –l /root ho c ll /root Cho bi ế t l nh li t kê các t p tin, th ư m c con và c n i dung các th ư m c con c a th ư m c /etc , k ế t qu th hi n theo t ng trang ls –l –R /etc | less ho c ls –lR /etc | more ho c ll –R /etc | more T ươ ng t câu trên, nh ư ng l ư u k ế t qu vào file /root/list.txt ls –lR /etc > /root/list.txt Li t kê các t p tin có trong /boot, k ế t qu l ư u ti ế p theo vào file /root/list.txt ll /boot >> /root/list.txt Cho bi ế t l nh t o alias là lietke t ươ ng đươ ng v i l nh “ls –l” alias “lietke = ls –l” Cho bi ế t l nh t o cây th ư m c linux/nhom1 trong th ư m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Dap_an_-_Command_Line - H iu Hnh Linux Bi thc hnh 2 Linux v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online