{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_tap_1_Mo_hinh_ER

Bai_tap_1_Mo_hinh_ER - Baøi taäp veà moâ hình ER GV...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Baøi taäp veà moâ hình ER GV Phaïm Thò Baïch Hueä Trang 1 Baøi taäp 1 Moâ hình döõ lieäu Đố i v ớ i t ừ ng ứ ng d ụ ng sau, hãy th ự c hi ệ n các yêu c ầ u: Yêu c ầ u 1: Hãy v ẽ mô hình d ữ li ệ u m ứ c quan ni ệ m. Yêu c ầ u 2: Hãy chuy ể n mô hình trên sang mô hình quan h ệ , xác đị nh khóa chính, khóa ng ọ ai cho t ừ ng quan h ệ . Ứ ng d ụ ng 1: Qu ả n lý hàng hóa M ộ t c ử a hàng chuyên bán s ỉ và l ẻ các m ặ t hàng đủ l ọ ai. Ng ườ i qu ả n lý c ử a hàng c ầ n xây d ự ng m ộ t ứ ng d ụ ng qu ả n lý công vi ệ c đặ t hàng, giao hàng và bán hàng t ạ i c ử a hàng. Sau đ ây là k ế t qu ả c ủ a vi ệ c phân tích yêu c ầ u ứ ng d ụ ng: 1. C ử a hàng bán ra trên 300 m ặ t hàng v ớ i ngu ồ n hàng l ấ y t ừ các nhà cung c ấ p. M ộ t nhà cung c ấ p có m ộ t mã nhà cung c ấ p, tên, đị a ch ỉ và đ i ệ n th ọ ai c ủ a nhà cung c ấ p. M ỗ i nhà cung c ấ p có th ể cung ứ ng nhi ề u m ặ t hàng khác nhau và m ỗ i m ặ t hàng c ũ ng có th ể đượ c cung c ấ p b ở i nhi ề u nhà cung c ấ p khác nhau, c ầ n ghi nh ậ n l ạ i nhà cung c ấ p nào có th ể cung ứ ng nh ữ ng m ặ t hàng gì. 2. C ầ n l ư u l ạ i thông tin v ề t ấ t c ả các m ặ t hàng mà c ử a hàng có mua bán: mã m ặ t hàng, tên hàng, hàng thu ộ c l ọ ai nào, đơ n v ị tính, quy cách, s ố l ượ ng t ồ n. M ỗ i l ọ ai hàng có mã l ọ ai hàng, tên l ọ ai hàng. ai hàng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bai_tap_1_Mo_hinh_ER - Baøi taäp veà moâ hình ER GV...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online