Bai_tap_2_QLPCDA_DSQH_SQL_PTQH

Bai_tap_2_QLPCDA_DSQH_SQL_PTQH - BI TP 2 QUN L PHN CNG N Yu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P 2 QU N LÝ PHÂN CÔNG ĐỀ ÁN Yêu c u 1: Th c hi n nh ng truy v n sau đ ây dùng ngôn ng Đ SQH. Yêu c u 2: Th c hi n nh ng truy v n sau đ ây dùng ngôn ng SQL. Yêu c u 3: Th c hi n nh ng truy v n sau đ ây dùng phép tính quan h , tr nh ng câu truy v n c n th c hi n tính toán. 1. Cho ds nhân viên g m h tên, phái. 2. Cho ds nhân viên g m h tên, phái c a các nv thu c phòng s 5. 3. Danh sach h tên phái c a các nv thu c phòng ‘nghiên c u’ 4. Cho ds các mã nhân viên có tham gia đề án s 4 ho c 5. 5. Cho ds các mã nhân viên v a có tham gia đề án s 4 v a có tham gia đề án s 5. 6. Cho ds các mã nhân viên có tham gia đề án s 4 mà không có tham gia đề án s 5. 7. Cho bi ế t danh sách th hi n m i nhân viên đề u tham gia t t c các đề án. 8.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 2

Bai_tap_2_QLPCDA_DSQH_SQL_PTQH - BI TP 2 QUN L PHN CNG N Yu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online