Bai_tap_3_QLDKCD_DSQH_SQL_PTQH_RBTV

Bai_tap_3_QLDKCD_DSQH_SQL_PTQH_RBTV - BI TP 3 QUN L NG K HC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P 3 QU N LÝ ĐĂ NG KÝ H C CHUYÊN ĐỀ Phòng giáo v t i m t tr ườ ng đạ i h c mu n tin h c hóa vi c qu n lý đă ng ký h c các chuyên đề c a sinh viên. Sau đ ây là k ế t qu c a vi c phân tích thi ế t k ế ng d ng trên: 1. SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) Tân t : M i sinh viên có m t mã s duy nh t, m t h tên, thu c m t phái, có m t ngày sinh, m t đị a ch và theo h c m t ngành. 2. NGANH (MANGANH, TENNGANH, SOC Đ , TSSV) Tân t : M i ngành có m t mã ngành duy nh t, có m t tên ngành duy nh t. SOC Đ cho bi ế t s chuyên đề mà 1 sinh viên theo h c ngành có mã là MANGANH ph i h c. TSSV cho bi ế t t ng s sinh viên đ ã t ng theo h c ngành này t tr ướ c đế n nay. 3. CHUYEN Đ E (MAC Đ , TENC Đ , SOSVT Đ ) Tân t : M i chuyên đề có m t mã duy nh t và có m t tên duy nh t. SOSVT Đ cho bi ế t s sinh viên t i đ a có th ch p nh n đượ c m i khi có 1 l p m cho chuyên đề có mã là MAC Đ . 4. C Đ _NGANH (MAC Đ , MANGANH) Tân t : M i chuyên đề có th đượ c h c b i nhi u ngành và m i ngành ph i h c nhi u chuyên đề . M i ngành h c t i đ a là 8 chuyên đề . 5. C Đ _MO (MAC Đ , HOCKY, NAM) Tân t : M i b c a quan h trên th hi n m t chuyên đề đượ c m ra vào m t h c k c a m t n ă m h c. 6. Đ ANGKY (MASV, MAC Đ , HOCKY, NAM, DIEM) Tân t : M i b c a quan h trên th hi n vi c đă ng ký h c m t chuyên đề c a m t sinh viên vào m t h c k c a m t n ă m h c. Đ IEM cho bi ế t đ i m s mà sinh viên đ ó đạ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 3

Bai_tap_3_QLDKCD_DSQH_SQL_PTQH_RBTV - BI TP 3 QUN L NG K HC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online