{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai_tap_4_QL_dang_ky_tau_DSQH_SQL_PTQH

Bai_tap_4_QL_dang_ky_tau_DSQH_SQL_PTQH - BI TP 4 Cho CSDL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P 4 Cho CSDL sau: THUYTHU (MATT , TENTT, BAC, TUOI) TAU (MATAU , TENTAU, MAU) DANGKY (MATT, MATAU, NGAY ) Hãy vi ế t b ng đạ i s quan h , ngôn ng phép tính quan h , và SQL đố i v i nh ng yêu c u truy v n sau đ ây: 1. Tên c a nh ng th y th đ ã đă ng ký tàu mã là 103. 2. Tên c a nh ng th y th có b c > 7. 3. Tên và tu i c a nh ng th y th có b c > 7. 4. Tìm tên th y th , tên tàu và ngày đă ng ký c a t t c nh ng l n đă ng ký. 5. Tên c a nh ng th y th đ ã đă ng ký tàu màu đỏ . 6. Tìm màu c a nh ng con tàu mà th y th tên là Hùng đ ã đă ng ký. 7. Tên c a nh ng th y th đ ã đă ng ký ít nh t 1 con tàu. 8. Tên c a nh ng th y th đ ã đă ng ký 1 con tàu màu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online