Bai_tap_5_QL_thuc_hien_de_tai_DSQH_SQL_PTQH_RBTV

Bai_tap_5_QL_thuc_hien_de_tai_DSQH_SQL_PTQH_RBTV - BÀI T...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BÀI T Ậ P 5 QU Ả N LÝ VI Ệ C TH Ự C HI Ệ N ĐỀ TÀI Cho c ấ u trúc CSDL sau để qu ả n lý vi ệ c làm đồ án t ố t nghi ệ p c ủ a sinh viên: 1. SV (MASV, TENSV, PHAI, MANGANH) Tân t ừ : M ỗ i sinh viên có m ộ t mã s ố MASV phân bi ệ t v ớ i các sinh viên khác, có tên là TENSV, thu ộ c phái PHAI. M ỗ i sinh viên theo h ọ c 1 chuyên ngành duy nh ấ t có mã là MANGANH. 2. GIANGVIEN (MAGV, TENGV, HOCVI, NAMHV, HOCHAM, NAMHH, MANGANH) Tân t ừ : M ỗ i m ộ t gi ả ng viên có m ộ t mã duy nh ấ t để phân bi ệ t v ớ i các gi ả ng viên khác, có m ộ t tên TENGV. HOCVI cho bi ế t h ọ c v ị cao nh ấ t mà gi ả ng viên này đạ t đượ c đố i v ớ i chuyên ngành mà gi ả ng viên đ ang thu ộ c v ề (MANGANH). NAMHV cho bi ế t gi ả ng viên đạ t đượ c h ọ c v ị HOCVI vào n ă m nào. T ươ ng t ự đố i v ớ i HOCHAM và NAMHH. Có các c ấ p độ h ọ c v ị sau: ‘C ử nhân’, ‘Th ạ c s ĩ ’, ‘Ti ế n s ĩ ’ và có các c ấ p độ h ọ c hàm sau: ‘Gi ả ng viên’, ‘Gi ả ng viên chính’, ‘Phó Giáo s ư ’, ‘Giáo s ư ’. 3. NGANH (MANGANH, TENNGANH, TRUONGBM) Tân t ừ : M ỗ i ngành có m ộ t mã duy nh ấ t MANGANH, m ộ t tên duy nh ấ t TENNGANH, và luôn có m ộ t gi ả ng viên làm tr ưở ng b ộ môn có mã là TRUONGBM. (TRUONGBM là m ộ t mã gi ả ng viên, MAGV). 4. Đ ETAI (MA Đ T, TEN Đ T, MUC Đ O, MANGANH) Tân t ừ : M ỗ i m ộ t đề tài có mã duy nh ấ t MA Đ T, có m ộ t tên duy nh ấ t TEN Đ T, và có m ứ c độ khó c ủ a đề tài là MUCDO. M ứ c độ c ủ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 3

Bai_tap_5_QL_thuc_hien_de_tai_DSQH_SQL_PTQH_RBTV - BÀI T...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online